PLAN PRACY SZKOŁY

ROCZNY PLAN PRACY

Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Tyrzyńskiej

na rok szkolny 2017/2018

Podstawy prawne:

1. Rozporządzenie MENiS z dnia 8.06.2009r. dotyczące Konwencji Praw Dziecka Dz.U. z 1991r. Nr 120 poz.526.

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.);

3. Statut szkoły.

4. Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły.

5. Zadania priorytetowe mazowieckiego kuratora oświaty.

6. Rozporządzenie MEN z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 895)

Na podstawie art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) MEN ustaliło następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

3. Bezpieczeństwo w Internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

5. Wzmacnianie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty

 

 

Zadania dydaktyczne

Sposób realizacji

Termin

Odpowiedzialni

 

Zadania dydaktyczne

 

1.Praca z uczniami

 - Przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów

- Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach sportowych.

- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

 

Cały rok

Wszyscy Nauczyciele

2.Praca z uczniem mającym trudności w nauce i niepełnosprawnym

- Indywidualizacja wymagań w zależności od uzdolnień, możliwości oraz zaleceń zawartych w orzeczeniach i opiniach PPP.

- Prowadzenie zajęć kompensacyjno-korekcyjnych i rewalidacyjnych.

Cały rok

Wszyscy Nauczyciele

3.Praca z uczniem zdolnym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. .Współpraca z PPP w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Zapoznanie z dokumentacją Szkoły.

Inspirowanie uczniów do własnej twórczości

i umożliwianie prezentacji efektów pracy poprzez organizowane wystawy, występy, apele szkolne, zawody, umieszczanie najlepszych prac na gazetkach szkolnych.

- Wdrażanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji twórczego rozwiązywania problemów, szukania inspiracji, możliwość korzystania w szkole z sieci Internet, biblioteki szkolnej, pomocy nauczycieli, wychowawców.

- Zachęcanie do udziału w konkursach przedmiotowych

i innych, organizowanych przez rozmaite placówki na terenie gminy, przygotowanie i pomoc merytoryczną uczniowie mogą uzyskać poprzez czynny udział w zajęciach dodatkowych, prowadzonych w szkole (koła zainteresowań).

- Organizacja szkolnych konkursów:

np. MISTRZ ORTOGRAFII,

konkurs wiedzy przyrodniczej;

dzień SAVOIR –VIVRE ,

konkurs matematyczny,

- Udział w zawodach sportowych.

- konkurs z

JĘZ.ANGIELSKIEGO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rozmowy z rodzicami dotyczące kierowania uczniów mających trudności na badania do PPP.

- Kierowanie uczniów na badania z podejrzeniem dysleksji, dysgrafii, dysortografii, leworęczności, braku dojrzałości szkolnej i innymi deficytami rozwojowymi.

 

 

Analiza i weryfikacja dokumentów:

a) Plan Pracy Szkoły

b) Statut

c) Kalendarz uroczystości i imprez szkolnych

d) Programu Profilaktyczno-Wychowawczego

e) Regulamin Samorządu Uczniowskiego

f) Plan Nadzoru Pedagogicznego

g) Harmonogram Rad Pedagogicznych

h) Harmonogram hospitacji

 

Oraz:

 

 

- Zapoznanie uczniów z obowiązkami i ich prawami.

 

- Przestrzeganie przez pracowników szkoły i uczniów Statutu oraz obowiązujących regulaminów.

 

 

- Przedstawienie zaktualizowanych dokumentów szkolnych na zebraniu z rodzicami.

 

 

- Przypomnienie uczniom zasad oceniania, klasyfikowania, promowania oraz regulaminu ocen z zachowania.

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I i II semestr  2017 /2018

 

 

 

 

 

 

II semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Do 15 IX

 

 

 

 

 

wrzesień

Wszyscy Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Domagała

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Wychowawcy

Nauczyciel wychowania fizycznego

K. Nowakowska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor ,

Wszyscy Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy

Dyrektor

 

 

Dyrektor

 

 

 

 

Wychowawcy

6.Dokształcanie nauczycieli i ocena ich dorobku

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania.

 

 

 

 

 

 

8.Promowanie nowoczesnej dydaktyki przedmiotowej na wszystkich etapach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjnej

 

 

 

 

 

9.Edukacja ekologiczna

-Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela.

- Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i warsztatach.

- Zdobywanie stopni awansu zawodowego.

 

 

 

-Systematyczne prowadzenie dokumentów lekcyjnych, dokumentów do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć świetlicowych, kart obserwacji, kart IPET,

 

 

 

Lekcje informatyczne

Dostęp do Internetu

Komputer na poszczególnych zajęciach lekcyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

Podejmowanie tematyki ekologicznej na lekcjach z poszczególnych przedmiotów

Organizowanie wycieczek szkolnych

Festyn ekologiczny połączony z biegiem na orientację (INO)

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

marzec

 

Nauczyciele

 

 

 

 

D. Tyburca

 

 

 

 

Nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

M. Ziemska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele

Opiekun SKKT „Powiśle”

10.Edukacja czytelnicza i kulturalna

- Lekcje biblioteczne

- Upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów, zachęcanie do sięgania po pozycje z kanonu lektur nadobowiązkowych i innych, bliskim młodym czytelnikom, propagowanie czytania poezji.

(konkurs recytatorski, nagroda czytelnika, konkurs polonistyczny)

- Uczestnictwo w życiu kulturalnym naszego regionu

(oglądanie wystaw okolicznościowych w Muzeum Regionalnym w Kozienicach, organizowanie wyjazdów do teatrów w celu oglądania ciekawych spektakli teatralnych, wyjazdy do kina, na wartościowe ekranizacje lektur szkolnych )

- Spotkania z ciekawymi ludźmi (np. z autorami książek, z poetami, z artystami naszego regionu)

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

R. Domagała

W. Wróblewska

Nauczyciele

11.Edukacja prozawodowa

- Spotkania z z ludźmi uprawiającymi rozmaite zawody, w celu wstępnego ukierunkowania młodych ludzi, przybliżenia im realiów różnorakich form pracy zawodowej).

- Wyjazdy do zakładów pracy: piekarni, gospodarki komunalnej, na pocztę itp.

- Uczestnictwo w dniach otwartych szkół średnich

Cały rok

Doradca zawodowy

A.   Śmietanka

12.Edukacja matematyczno-przyrodnicza

- w ramach zajęć świetlicowych oglądanie filmów edukacyjnych, przyrodniczych, zabawy matematyczne, przyrodnicze;

- w ramach Szkolnego Klubu Turystycznego poznawanie walorów przyrodniczych Kraju Ojczystego

 

 

Cały rok

 

D. Tyburca

M. Głuszek

W. Wróblewska

J. Panecka

M. Wójtowicz

13.Wdrażanie i realizacja nowej podstawy programowej zgodnie z założeniami reformy systemu edukacji

Wspomaganie rozwoju i edukacji przedszkolaków poprzez realizację procesu wychowania i kształcenia zgodnie z obowiązującą podstawą programową

Zapewnienie dzieciom warunków do wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych

Cały rok

Dyrektor

Nauczyciele oddziałów przedszkolnych

 

Zadania organizacyjne

 

 

 

1.Doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych (chemia, fizyka, geografia, biologia), świetlicy, biblioteki i sal przedszkolnych.

- Powiększenie księgozbioru.

- Uzupełnienie pomocy szkolnych.

- Unowocześnienie bazy dydaktycznej w związku z wprowadzaniem reformy oświatowej.

Początek roku szkolnego

Dyrektor

R. Domagała

W. Wróblewska

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

 

 

 

2.Organizacja pracy szkoły.

 

 

 

 

 

-Przygotowanie budżetu na nowy rok kalendarzowy

 

- Opracowanie kalendarza imprez szkolnych i uroczystości szkolnych.

 

 

- Poszukiwanie sponsorów, którzy będą wspierać działalność szkoły.

 

Listopad

 

 

 

wrzesień

 

 

Cały rok

Dyrektor szkoły

 

 

 

K. Nowakowska

 

 

Dyrektor szkoły

 

3.Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom dojeżdżającym.

 

 

- Zapewnienie opieki w świetlicy szkolnej i bezpiecznego przejazdu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

Nauczyciele,

Opiekunowie dowożenia

 

 

 

Zadania opiekuńczo-wychowawcze

 

 

 

 

1. Opieka nad zdrowiem ucznia

 

 

 

 

 

 

- Wyposażenie szkolnej apteczki.

- Elmeksowanie uzębienia.

- Pogadanki z uczniami na temat higieny.

- Pogadanki z rodzicami.

- Wdrażanie nawyków higienicznych

- Opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć zgodnie z wymaganiami higieny pracy.

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do 31 VIII

Pielęgniarka szkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor

 

2.Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole.

 

 

 

 

 

 

- Sporządzenie harmonogramu dyżurów nauczycieli na przerwach.

- Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Do 31VIII

Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

- Przypomnienie uczniom przepisów ruchu drogowego dotyczących pieszych i rowerzystów oraz zachowanie się w drodze do i ze szkoły.

 

- Przygotowanie uczniów klasy IV do uzyskania karty rowerowej.

 

- Apel poświęcony tematyce „Bezpieczeństwa ucznia w Internecie”

 

- Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków

IX

 

 

 

 

 

 

 

IV-V

 

 

XI

 

 

 

IX

Policja

Dyrektor szkoły

Wychowawcy

 

 

 

 

 

P. Potent

 

 

M. Ziemska

 

 

 

Dyrektor szkoły

 

3.Kształtowanie postaw ucznia.

- Przybliżenie wartości i zasad etycznych ze szczególnym uwzględnieniem wychowania patriotycznego i obywatelskiego.

 

 

 

 

 

 

4.Udział rodziców w planowaniu i realizacji zadań szkoły.

 

 

5.Wspieranie przez szkołę funkcji rodziny.

 

 

 

6.Rozwiązywanie konfliktów w szkole.

 

- Realizacja programu Profilaktyczno-Wychowawczego.

- Włączanie uczniów do działań ekologicznych.

- Zwrócenie uwagi na poszanowanie przez uczniów własnych. podręczników i pomocy szkolnych.

- Przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach.

 

 

- Pomoc w organizacji imprez i uroczystości szkolnych.

 

 

- Pomoc w uzyskaniu stypendium socjalnego, naukowego bądź sportowego.

 

- Stosowanie procedur zawartych w Statucie i Programie Profilaktyczno-Wychowawczym.

- Realizowanie tematyki na zajęciach wychowawczych.

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

IX-VI

 

 

 

Cały rok

Nauczyciele

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Rodziców

 

 

 

Dyrektor szkoły

Wychowawcy

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 Dyrektor szkoły

Anna Łukasiewicz