PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY   

  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

  W WÓLCE TYRZYŃSKIEJ 

 

  NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) – art.26, art.84 ust.2 pkt1 ust.3.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.)Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z  20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. Nr 120, poz. 526)
 • Ustawa z 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. Z 2017r., poz. 1189).
 • Ustawa z dnia 23 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016r., poz. 1010 tom1 )
 • Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (Dz. U z 2017 r, poz 356)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003r. Nr 24, poz. 198)
 • Podstawa programowa MEN z dnia13 czerwca 2017 r.
 • Rozporządzenie MEN z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie zasad udzielania
  i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w niepublicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017r., poz. 1591)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 09 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1578)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015r., poz. 1249)
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na r. szk. 2017/2018
 • Statut PSP w Wólce Tyrzyńskiej

 

1. Wprowadzenie do programu.

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój Ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym.

Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów, dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach.

Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania. Program tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa.

Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

2. Misja szkoły.
Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności szkolnej.

 • Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, jednocześnie wychowujemy w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów.

 • Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę
  i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie.

 • Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów.

 • Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia.

 • Dbamy o bezpieczeństwo uczniów.


3. Wizja szkoły.

Nasza szkoła jest przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym.

Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby. Jego realizacja ma umożliwić uczniowi wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie.

Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje.

W pracy z uczniem nauczyciel podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej "małej ojczyzny". Będą szanować kulturę i tradycję.

Szczególnie dbamy o rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy uczniów, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonywać słusznych wyborów.

4. Model absolwenta.

Absolwent jest:

 • aktywny: posiada zainteresowania, pasje; jest twórczy, wykazuje się samodzielnością; ciekawy świata, korzysta z różnych źródeł informacji, wykorzystuje zdobytą wiedzę,

 • odpowiedzialny: umie samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje,

 • otwarty: potrafi uważnie słuchać, rozmawiać, umie współpracować w grupie, prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych,

 • optymistą: pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych,

 • tolerancyjny: szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy, jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka,

 • świadomy swoich praw i praw innych ludzi: zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych.

5. Diagnoza sytuacji wychowawczej.

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie:

 • badań ankietowych skierowanych do rodziców na temat oczekiwań rodziców
  w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych,

 • spostrzeżeń wychowawcy i nauczycieli na temat klasy,

 • analizy stanu wychowania w szkole,

 • obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika,

 • sprawozdań półrocznych opracowanych przez wychowawcę.

W wyniku diagnozy i ewaluacji programu wychowawczo -profilaktycznego wyłoniono następujące obszary problemowe:

 • brak motywacji do nauki,

 • niskie potrzeby edukacyjne,

 • niewystarczająca komunikacja interpersonalna w relacji uczeń – uczeń;

 • w niektórych przypadkach nierespektowane są przez uczniów normy społeczne,w tym zachowania agresywne uczniów,

 • niska frekwencja uczestnictwa rodziców w spotkaniach indywidualnych
  z wychowawcami,

 • niska frekwencja uczniów na zajęciach dodatkowych.

6. Kryteria efektywności.

 • Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu.

 • Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo – Profilaktyczny,
  a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów pracy.

 • Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji.

7. Cele ogólne:

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 • fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy
  i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

 • psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,

 • społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,

 • aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 • współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w modelu absolwenta,

 • kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,

 • współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,

 • wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,

 • kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,

 • doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,

 • wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,

 • kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,

 • przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 • poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,

 • rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,

 • kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,

 • kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków
  w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,

 • prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli
  i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,

 • doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 • dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,

 • udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów
  i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

 • przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

 • informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów
  o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomani
  ą.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 • wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,

 • wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,

 • wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

Działania te obejmują w szczególności:

 1. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych
  do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

 1. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,
  w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności
  i satysfakcji życiowej,

 2. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,

 1. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów
  i wychowanków zachowań ryzykownych,

 1. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej
  i twórczej,

 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),

 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,

 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,

 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,

 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,

 • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,

 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli
  i rodziców.

Zadania profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,

 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,

 • promowanie zdrowego stylu życia,

 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,

 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),

 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,

 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,

 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,

 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

8. Cele szczegółowe.

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

 1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.

 2. Zwiększanie motywacji do nauki uczniów.

 3. Udzielanie w odpowiedniej formie wsparcia wszystkim uczniom wymagającym uzyskania takiej pomocy.

 4. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.

 5. Upowszechnianie czytelnictwa.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO

 1. Integracja zespołów klasowych ze zwróceniem uwagi na komunikację interpersonalną w relacji uczeń – uczeń.

 2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.

 3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.

 4. Zachęcanie rodziców do uczestniczenia w spotkaniach indywidualnych
  z wychowawcami.

 5. Zaangażowanie uczniów w działalność Samorządu Uczniowskiego.

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

 1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.

 2. Przeprowadzanie zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych przez wychowawców i pielęgniarkę szkolną.

 3. Uświadamianie uczniom zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia
  a zdrowiem.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

 1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.

 2. Kształtowanie umiejętności wskazywania swoich mocnych i słabych stron przez uczniów.

 3. Kształtowanie umiejętności współżycia społecznego.

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.

 2. Uwrażliwienie uczniów na szczególną wagę wartości duchowych i moralnych
  na lekcjach religii.

 3. Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami. Uczniowie w swoich zachowaniach kierują się normami wynikającymi z przyjętych w szkole wartości.

9. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program.

Dyrektor szkoły:

 • dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej
  i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,

 • wspiera finansowo i organizacyjnie działania profilaktyczne w środowisku szkolnym,

 • stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

 • kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego,

 • organizuje szkolenia dla nauczycieli,

 • dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły;

Nauczyciel:

 • ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego,

 • wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,

 • udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu
  o rozpoznane potrzeby uczniów,

 • odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem,

 • świadczy pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem;

Wychowawca klasy:

 • pedagogizuje rodziców,

 • dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego,

 • sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój, przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

 • poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków,

 • uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,

 • realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły,

 • koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie;

Rodzice:

 • współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania
  i kształcenia dzieci,

 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci;

Samorząd Uczniowski:

 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,

 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,

 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,

 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

10. Treści i działania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym dla uczniów