REKRUTACJA

 UCHWAŁA NR XXVI/249/2017

RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH

z dnia 2 marca 2017r.

w sprawie ustalenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kozienice

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59) w związku z art. 1 pkt 1 i art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe ( Dz .U. z 2017 r. poz. 60 ) Rada Miejska w Kozienicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa:

  1. Kryteria rekrutacji do publicznych przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Kozienice jest organem prowadzącym wraz z przyznaną liczbą punktów,

  2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.

§ 2.

Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w II etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kozienice:

  1. Dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej - 10 pkt

  2. Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 3 pkt

  3. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko - 5 pkt

  4. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania dziecka/miejsca pracy jednego z rodziców - 1 pkt

  5. Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola lub do szkoły podstawowej funkcjonującej w pobliżu przedszkola. 5 pkt.

§ 3.

Potwierdzeniem spełnienia powyższych kryteriów jest oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) dziecka składane razem z wnioskiem.

§ 4.

Traci moc Uchwała nr VII/51/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 02 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kozienice

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Prawda

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁA NR XXVI/250/2017

RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH

z dnia 2 marca 2017r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art.133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 poz. 59) w związku z art. 1 pkt 1 i art. 204 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz .U. z 2017 r. poz. 60 ), uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Określa się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozienice, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Kryteria określone w zał. Nr 1 niniejszej uchwały mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozienice począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

§ 3.

Traci moc uchwała NR XIII/122/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kozienice.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kozienice.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

Mariusz Prawda

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXVI/250/2017

Rady Miejskiej w Kozienicach

z dnia 2 marca 2017r.

 

 

Kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kozienice

 

 

L.p

Kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający
spełnianie kryterium

1.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata

2

Poświadcza Dyrektor szkoły

2.

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole

2

Poświadcza Dyrektor szkoły

3.

Miejsce pracy rodzica(ów)/opiekuna(ów) prawnych znajduje się w obwodzie szkoły

1

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki

1

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

5.

Obwód szkolny kandydata leży w Gminie Kozienice

1

Oświadczenie rodzica/ prawnego opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Uzasadnienie

 

Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm.) wprowadziła jednolite zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół różnego typu. Nowelizacja zwana też ,, ustawą rekrutacyjną’’ nakłada na organ stanowiący obowiązek ustalenia tzw. dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, które znajdą swoje zastosowanie w procesie rekrutacji wówczas, gdy po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami. Niniejsza uchwała reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów w przypadku przyjęć na wolne miejsca kandydatów spoza obwodu tych szkół jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Kryteria wskazane w uchwale zostały ustalone w oparciu o konsultacje z dyrektorami poszczególnych placówek oświatowych z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, a także obowiązującej regulacji prawnej. Wśród decydujących kryteriów branych pod uwagę w procesie rekrutacji do publicznych szkół podstawowych jest to, czy kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole oraz czy starsze rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły. Podobnie ma to miejsce w przypadku rekrutacji do publicznych gimnazjów.

Każdemu z przyjętych kryteriów przyznano określoną liczbę punktów. Ponadto obowiązkiem organu prowadzącego jest określenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania danego kryterium.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów w postepowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego z dnia 2 listopada 2015 r. , które ukazało się w Dzienniku Urzędowym w dniu 24 listopada 2015 r. nakłada na samorząd obowiązek podania do publicznej wiadomości do końca stycznia 2016 r. kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.