STATUT SZKOŁY

 STATUT

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

w Wólce Tyrzyńskiej

 

(tekst ujednolicony uchwałą z dnia 01.09.2015r.)

 

 

Statut opracowany w oparciu o :

1. Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2001 Nr 111 poz. 1194 z późniejszymi zmianami).

2. Rozporządzenie MEN z dnia 31.01.2002 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10, poz. 95 i 96).

3. Rozporządzenie MEN z dnia 9.02.2007 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 35, poz. 221)

4. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 83, poz. 562, ze zmianami

5. Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r., w warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r., Nr 36, poz. 155 ze zmianami.

6. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2014 r. poz. 811).

7. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 16 marca 2015 r. poz. 357).

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz.843).

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu (Dz. U. poz.959).

10. Karta Nauczyciela- zmiany z dnia 31VIII 2016r.

11.Konwencję o Prawach Dziecka –Nowy Jork 20 listopada 1989 r.- rat.( Dz. U z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527.)

12.Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. –(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.


 

Spis treści

 


 

ROZDZIAŁ I

 

10.Przepisy definiujące

 

§ 1

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej.

 2. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)

 3. Statucie –należy przez to rozumieć Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Tyrzyńskiej.

 4. Dyrektorze, RadziePedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego i Komitecie Rodzicielskim – należy przez to rozumieć organa działające w Publicznej Szkole Podstawowej w Wólce Tyrzyńskiej.

 5. Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich rodziców i opiekunów.

 6. Wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Publicznej Szkole Podstawowej w Wólce Tyrzyńskiej.

 7. Organie prowadzącym Szkołę Podstawową – należy przez to rozumieć Miasto i GminęKozienice.

 8. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą Podstawową – należy przez to rozumieć Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu.

 9. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w prawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Kurator Oświaty.


 

ROZDZIAŁ II

 

11.Nazwa Szkoły i inne informacje o Szkole

 

§ 1

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej jest publiczną placówką oświatową w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 7 września1991r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami.

 2. Siedziba Publicznej Szkoły Podstawowej znajduje się w Wólce Tyrzyńskiej nr 21.

 3. Szkoła jest jednostką budżetową prowadzoną przez Samorząd Gminy Kozienice.

 

§ 2

 

 1. Ustalona nazwa Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej używana jest przez Szkołę w pełnym brzmieniu.

 2. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.

 5. Szkoła może, na wyodrębnionym rachunku bankowym, gromadzić środki specjalne pochodzące z :

 • dobrowolnych wpłat rodziców

 • opłat za kursy, szkolenia, wyżywienie i z innych źródeł zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Środki specjalne mogą być przeznaczone na :

 • działalność dydaktyczno- wychowawczą

 • zakup pomocy naukowych i wyposażenia

 • zakup materiałów na remonty i konserwacje

 • zakup środków czystości, materiałów biurowych

 • opłaty za usługi ( remonty, transport, przeglądy...)

 • żywienie uczniów

 • wynagrodzenie wynikające z działalności jednostki oświatowej

 • inne cele wynikające ze statutowej działalności szkoły.


 

§ 3

 1. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej wynosi 6 lat.

 2. Szkoła Podstawowa zapewnia korzystanie z :

 1. biblioteki,

 2. stołówki.

 1. Szkoła jest placówką feryjną, prowadzi obowiązkowe roczne przygotowanie w oddziale przedszkolnym dla dzieci pięcioletnich oraz oddział przedszkolny dla dzieci w wieku trzech i czterech lat. Zajęcia w oddziałach przedszkolnych trwają 5h zegarowych dziennie. Zajęcia w oddziałach szkolnych odbywają się zgodnie z tygodniowym planem zajęć zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną.

 2. W szkole może być prowadzona przez organizacje i stowarzyszenia wspomagające proces nauczania i wychowania dzieci - działalność opiekuńczo - wychowawcza w formie świetlic za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zapewnieniu przez te organizacje niezbędnych środków rzeczowych i finansowych.

 3. Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci i młodzieży po uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 4 Uchylono1

§ 5 Uchylono2

§ 6 Uchylono3

§ 6a4

 1. Od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci 7-letnie.

 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w 2016r. kończy 6 lat, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016 albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno –pedagogiczną, albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 3. Do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Tyrzyńskiej, dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.

 4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

 1. imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL-serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 2. imiona i nazwiska rodziców kandydata;

 3. adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;

 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata -
  o ile je posiadają.

 1. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły, w terminie ustalonym corocznym zarządzeniem dyrektora szkoły, który jest podawany do publicznej wiadomości.

 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej
  po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie z terenu Gminy Kozienice. Gdy przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

 3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

 4. Wniosek składa się do dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Tyrzyńskiej.

 5. Wniosek zawiera:

 1. imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce urodzenia oraz numer PESEL kandydata,
  a w przypadku braku numeru PESEL-serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

 2. imiona i nazwiska rodziców kandydata;

 3. adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;

 4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata-o ile je posiadają;

 5. wskazanie kolejności wybranych szkół, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

 1. Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół podstawowych.

 2. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego ustala coroczne zarządzenie dyrektora szkoły i są podawane do publicznej wiadomości.

 3. Termin postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego ustala coroczne zarządzenie Burmistrza i jest podawany do publicznej wiadomości.

 4. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 5. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do Szkoły;

 2. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do klasy I od roku szkolnego 2016/2017 odbywa się
  w oparciu o kryteria ustalone Uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w postępowaniu rekrutacyjnym. W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 7 punktów. Punkty te przyznawane są za:

 1. w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 2 pkt.

 2. kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole– 2 pkt.

 3. miejsce pracy rodzica(ów)/opiekuna(ów) prawnych znajduje się w obwodzie szkoły – 1 pkt.

 4. w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 1 pkt.

 5. obwód szkolny ucznia leży w Gminie Kozienice– 1 pkt.

 1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych do Szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

 2. Listy, o których mowa w ust. 14, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Szkoły. Listy zawierają imiona
  i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

 3. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 4. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Szkoły.

 5. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

 6. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 7. Dyrektor Szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 19, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 9. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 10. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

 11. O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dziecka zamieszkałego w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Tyrzyńskiej, który jest przyjmowany z urzędu.

 12. Przepisy stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do Szkoły.

 13. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do Szkoły.

 14. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w Szkole przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.


 

§ 7 Uchylono5


 


 


 


 


 

ROZDZIAŁ III

 

12.Cele i zadania szkoły

 

§ 1

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. – o systemie oświaty/jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 111 poz. 1194 z 2001 r. z późn. zm./oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej.

 

§ 2

 

 1. Szkoła zapewnia uczniom rozwój intelektualny, emocjonalny oraz fizyczny – odpowiednio do potrzeb psychofizycznych ucznia. Kształtuje poszanowanie godności osobistej, wolności światopoglądowej oraz wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz o Konwencji o Prawach Dziecka.

 

§ 3

 

1.Uchylono.6

 

2.Szkoła umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; umożliwia rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych.

 

§ 4

 

Organizacja oddziału przedszkolnego

 1. Uchylono.7

1a. Rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o obowiązujące przepisy oraz regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego przy PSP w Wólce Tyrzyńskiej. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego od roku szkolnego 2016/2017 ustala organ prowadzący – zarządzenie Burmistrza przyjmowane będzie na każdy rok szkolny.

 1. Uchylono.8

 2. Cele i zadania oddziału przedszkolnego.

  1. W oddziałach przedszkolnych realizuje się cele i zadania określone wUstawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r./tekst jedn .(Dz. U. Nr 256,poz.2572 z 2004r. ze zmianami/ oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego(załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. Dz.U. poz. 977 ze zmianami w załączniku do rozporządzenia MEN z dnia 30 maja 2014r., poz. 803), poprzez:

 • zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w szkole,

 • stymulowanie rozwoju wychowanków,

 • kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata,

 • przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż.,

 • współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zapewnienie w miarę potrzeb konsultacji i pomocy specjalistycznej,

 • współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,

 • przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej

 • przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym – rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.

 1. Organizacja pracy w oddziałach przedszkolnych.

  1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

  2. Liczba dzieci w jednym oddziale nie może przekraczać 25 wychowanków.

  3. Oddział przedszkolny funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku.

  4. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

  5. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.

  6. Oddział przedszkolny realizuje program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

  7. Zajęcia przeznaczone na realizację podstawy programowej w oddziałach przedszkolnych trwają pięć godzin zegarowych dziennie, a czas trwania zajęć edukacyjnych wynosi po 30 minut.

  8. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej powinien być zagospodarowany w następujący sposób:

 • co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę,

 • co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają na boisku szkolnym, na placu zabaw lub w sali zabaw,

 • co najmniej 9 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,

 • pozostały czas nauczyciel może dowolnie zagospodarować.

 1.  

 2.  

 3.  

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

  5.  

  6.  

  7.  

  8.  

  9. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia.

  10. Szczegółowy rozkład opracowują nauczyciele.

  11. Czas trwania zajęć dodatkowych w szczególności nauki religii powinien być dostosowany do możliwości dzieci (dzieci w wieku 3-4 lata –około 15 minut, dzieci w wieku 5-6 lat –około 30 minut).

  12. W dzienniku odnotowuje się obecność uczniów na poszczególnych godzinach zajęć za pomocą znaku„+”, nieobecność za pomocą znaku „-”, spóźnienie literą „s”, usprawiedliwioną nieobecność literą „u”.

  13. Dzieci są przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów.

  14. Dzieci mogą być również odbierane przez inne osoby zapewniające bezpieczeństwo dziecku upoważnione pisemnie przez rodziców lub prawnych opiekunów.

  15. Dzieci nie wydaje się osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takich przypadkach szkoła prosi o interwencję służby porządkowe.

  16. Do 30 kwietnia, po przeprowadzeniu odpowiedniej diagnozy, rodzice otrzymują informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 4. Prawa i obowiązki wychowanka.

  1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, przepisów oświatowych oraz Statutu szkoły, w szczególności ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego i dydaktycznego,

 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

 • poszanowania jego godności osobistej,

 • poszanowania jego własności.

  1. Wychowanek ma obowiązek:

 • szanować prawo do zabawy wszystkich kolegów,

 • po zakończonej zabawie posprzątać miejsce zabawy,

 • zachowywać zasady bezpieczeństwa podczas zabawy,

 • nie przeszkadzać odpoczywającym dzieciom,

 • być posłusznym poleceniom wychowawcy,

 • nie oddalać się od grupy.

 

§ 5

 

 1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez :

 1. integrację wiedzy nauczanej przez :

 • kształcenie zintegrowane w klasach I – III,

 • wychowanie do życia w rodzinie,

 1. oddziaływanie wychowawcze skierowane na :etykę, hierarchię wartości, personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności, wpajanie zasad kultury życia codziennego;

 2. prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych;

 3. prowadzenie lekcji religii w szkole;

 4. współpracę z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 1. Na zasadach określonych w Statucie rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą przy realizacji zadań wychowawczych i dydaktycznych szkoły.

 

§ 6

 

 1. Szkoła realizuje zadania z zakresu dydaktyki zapewniając uczniom :

 • naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania ze zrozumieniem,

 • poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie wiedzy na poziomie pozwalającym kontynuowanie nauki na wyższym etapie kształcenia,

 • rozwój intelektualny pozwalający na samodzielne myślenie i wysuwanie wniosków oraz rozumowe opanowywanie przekazywanych treści przedmiotowych,

 • rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo- skutkowych), funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.

 

§ 7

 1. Nauczanie religii.

  1. Rodzice kierują swoje dzieci dobrowolnie na naukę religii lub etyki lub na obydwa przedmioty w momencie podjęcia przez nie nauki w szkole, wyrażając życzenie w formie pisemnego oświadczenia.

  2. Dla uczniów nie objętych w placówce nauką religii lub etyki zgodnie z oświadczeniem rodziców organizuje się opiekę świetlicową lub zajęcia wychowawcze.

  3. Nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne.

  4. Nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku kościoła katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań.

  5. Nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy.

  6. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów.

  7. Ocena z religii/etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym.

  8. Ocena z religii/etyki nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.

  9. Uczniowie uczęszczający na lekcje religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.

  10. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania
   i zgodności z programem prowadzi dyrektor szkoły oraz właściwi pracownicy nadzoru pedagogicznego.

  11. Dzieci na naukę religii/etyki uczęszczają w momencie podjęcia przez nie nauki w szkole.

  12. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem do dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

 2. Uczestnictwo w zajęciach wychowania do życia w rodzinie zależy
  od indywidualnych decyzji rodziców. Rodzice, mają prawo do rezygnacji z udziału ucznia w zajęciach wychowania do życia w rodzinie, składając pisemny wniosek do dyrektora szkoły.

 3. Szkoła umożliwia uczniom mającym trudności w nauce udział w zajęciach wyrównawczych.

 4. Szkoła zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

 5. Szkoła umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kozienicach. Realizuje zalecenia wynikające z wydanych danym uczniom opinii i orzeczeń.

 6. Szkoła zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.

 7. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny.

 8. W zakresie działalności wychowawczej szkoła w szczególności :

 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie i przepisach wykonawczych, wydanych na jej podstawie oraz w Statucie, przy uwzględnieniu wieku ucznia i warunków jakimi dysponuje szkoła,

 • upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości,

 • kształtuje postawy patriotyczne (także w wymiarze lokalnym),

 • sprzyja zachowaniom proekologicznym,

 • szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości,

 • kształtuje szacunek do pracy poprzez dobrze zorganizowaną pracę na rzecz szkoły i środowiska,

 • wdraża do dyscypliny i punktualności.

 1. Szkoła opracowuje i wdraża Program Profilaktyczny kształcący postawy młodzieży wobec zagrożeń społecznych takich jak: alkoholizm, agresja, nikotynizm, narkomania. Jest on uchwalony przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Stanowi załącznik nr 2doniniejszego Statutu.

 2. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami i zaspokaja ich potrzeby w zależności od możliwości wychowawczych i materialnych.

 3. Każdy oddział Dyrektor powierza szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale. Nauczyciel ten pełni funkcję wychowawcy klasy.

 4. W miarę możliwości organizacyjnych szkoły, celem zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, wychowawca prowadzi oddział powierzony jego opiece wychowawczej przez okres nauczania.

 5. Decyzję w sprawie obsady stanowiska wychowawcy podejmuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

 6. Dyrektor może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy :

 • Z urzędu,

 • na pisemny wniosek dotychczasowego wychowawcy.

 1. Zadania wychowawcze szkoły określa Program Wychowawczy Szkoły uchwalony przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, który stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

 2. Zasady i sposób oceniania uczniów określają Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uchwalone przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. Szczegółowe zasady systemu oceniania zawiera rozdział IX niniejszego Statutu.

§ 8

 

 1. Zadania opiekuńcze szkoły polegają na :

 1. przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

 2. sprawowaniu indywidualnej opieki nad niektórymi, potrzebującymi takiej opieki uczniami, w przypadku na przykład : nauczania indywidualnego.

 1. Zakres realizacji zadań opiekuńczych szkoły uzależniony jest od wieku ucznia, potrzeb środowiskowych i obowiązujących w szkole przepisów bhp. W związku z czym nauczyciel jest obowiązany :

 1. przebywać z młodzieżą w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych od chwili rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia,

 2. w czasie przerw międzylekcyjnych pełnić dyżury według ustalonego harmonogramu, dotyczy to również nauczycieli pełniących zastępstwo. Harmonogram dyżurów opracowuje wyznaczony nauczyciel, a zatwierdza dyrektor szkoły.

 3. w przypadku nagłego zachorowania ucznia (zasłabnięcia)do udzielenia pierwszej pomocy, wezwania pogotowie ratunkowe oraz zawiadomienia rodziców. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć.

 4. do niepodawania uczniowi żadnych leków. Może to uczynić rodzic lub osoba do tego uprawniona (lekarz, pielęgniarka ),

 5. w razie zaistnienia konieczności zwolnienia ucznia z zajęć szkolnych z przyczyn zdrowotnych, do odprowadzenia przez wychowawcę- względnie innego pracownika szkoły do lekarza i pozostawienia wyłącznie pod opieką osoby dorosłej,

 6. w uzasadnionych przypadkach do zwolnienia ucznia z zajęć z innych przyczyn niż zdrowotne, ale tylko w oparciu o pisemną prośbę rodziców lub opiekunów prawnych,

 7. omówić zasady bezpieczeństwa i higieny przed wyjazdem z uczniami- wycieczką.

 1. Wycieczka winna rozpocząć się i zakończyć zbiórką przed szkołą. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce są przydzieleni na zajęcia dydaktyczne do innej klasy bądź klas. Opiekę nad nimi sprawują nauczyciele uczący w tej klasie. Wychowawca przydzielający ucznia do innej klasy winien powiadomić o tym fakcie wychowawcę tej klasy. Wycieczki szkolne organizowane są i rozliczane zgodnie z Regulaminem wycieczek szkolnych.

 2. Podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych- kierownik wycieczki i opiekunowie.

 

§ 9

 

Organizacja zajęć dodatkowych

 

 1. Szkoła organizuje dodatkowe zajęcia nieobowiązkowe w ramach godzin do dyspozycji dyrektora oraz w miarę posiadanych dodatkowych funduszy, na wniosek nauczyciela, rodziców lub uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.

 2. Dodatkowe zajęcia obowiązkowe przydziela dyrektor szkoły z puli godzin do dyspozycji dyrektora szkoły na wniosek nauczyciela, rodziców lub uczniów.

 3. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego i informatyki dla klas I –III dokumentowane są wpisem na świadectwie szkolnym w formie opisowej.

 4. Zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego dla klas IV-VI dokumentowane są wpisem na świadectwie szkolnym w postaci oceny wyrażonej w skali od 1 do 6.

 

§ 10

 

Działalność innowacyjna

 

 1. Po zapoznaniu się z założeniami programu, na wniosek dyrektora lub innego członka Rady Rada Pedagogiczna opiniuje działalność innowacyjną.

 2. Nauczyciel prowadzący działalność innowacyjną zobowiązany jest do :

 1. systematycznego gromadzenia dokumentacji z realizowanego programu,

 2. złożenia sprawozdania przed Radą Pedagogiczną z realizacji wdrażanego programu.

 1. Obowiązkiem dyrektora szkoły jest monitorowanie wdrażanego programu oraz gromadzenie i kontrola prowadzonej dokumentacji.

 2. W celu uzyskania wiarygodnej oceny wdrażanego programu dyrektor szkoły może powołać niezależny zespół, który przeprowadzi ewaluację realizowanego programu.

 3. Raport z ewaluacji powinien być przedstawiony Radzie Pedagogicznej na plenarnej konferencji podsumowującej rok szkolny lub radzie sierpniowej.


 

ROZDZIAŁ IV

13.Organy szkoły oraz ich zadania

 

§ 1

1. Organami szkoły są :

 1. Dyrektor szkoły,

 2. Rada Pedagogiczna,

 3. Rada Rodziców,

 4. Samorząd Uczniowski.

 

§ 2

Dyrektor szkoły w szczególności :

 • kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

 • sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

 • opracowuje dokumenty programowo – organizacyjne szkoły tj. roczny plan dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy, arkusz organizacyjny szkoły,

 • opracowuje i zatwierdza zakres obowiązków nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły,

 • ustala sposób wykorzystywania wyników z nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły, organizuje doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej,

 • przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności szkoły,

 • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

 • kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący, zwołuje jej posiedzenia, prowadzi obrady, dopilnowuje przestrzegania przez nią prawa,

 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 • dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

 • wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

 • współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

 • współpracuje z Samorządem Uczniowskim,

 • współdziała z Radą Rodziców i zapewnia jej wpływ na działalność szkoły,

 • dopuszcza zaproponowany przez nauczyciela program nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Dopuszczone przez dyrektora programy tworzą Szkolny zestaw programów nauczania.

 • Podaje do publicznej wiadomości zestawy podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

 • organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną polegającą na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,

 • ustala formy, sposób i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

 • powiadamia w formie pisemnej rodziców ucznia lub prawnych opiekunów o ustalonych dla ucznia formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

Dyrektor decyduje w sprawie :

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły,

 3. występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach przyznawania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

Dyrektor szkoły planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości szkoły poprzez:

 1. badanie skuteczności działania szkoły, porównując osiągnięte efekty z założonymi celami,

 2. badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,

 3. diagnozowanie wybranych obszarów pracy szkoły,

 4. zorganizowanie i systematyczne obserwowanie osiąganej jakości pracy szkoły wg ustalonych kryteriów,

 5. hospitację polegającą w szczególności na obserwacji wiedzy, umiejętności i postaw uczniów.

Dyrektor szkoły odpowiada za :

 1. poziom uzyskiwania wyników nauczania i wychowania,

 2. zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego Statutu,

 3. bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie podczas zajęć organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych,

 4. celowe wykorzystywanie środków przeznaczonych na działalność szkoły,

 5. prowadzenie zgodnie z przepisami dokumentacji uczniowskiej,

 6. bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

 7. Przedstawienie wykazu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej oraz zobowiązanie wychowawców wszystkich klas do poinformowania uczniów i ich rodziców/ prawnych opiekunów do dnia 30 września o ustalonych terminach dni wolnych oraz o możliwości udziału uczniów w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w tych dniach. Potrzebę zapewnienia dzieciom opieki rodzice zgłaszają do szkoły (wychowawcom klas) na 2 dni przed planowanym dniem wolnym.

Dyrektor Szkoły ma prawo do:

 1. wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły,

 2.  zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

 3. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy,

 4. oceny pracy nauczycieli i innych pracowników,

 5. reprezentowania szkoły na zewnątrz,

 6. inicjowania eksperymentów i nowoczesnych metod nauczania,

 7. skreślenia ucznia z listy uczniów,

 8. wystąpienia do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej,

 9. wyrażania zgody na działalność organizacji i stowarzyszeń na terenie szkoły.

W przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły jego obowiązki pełni upoważniony nauczyciel.

 

§ 3

 

Rada Pedagogiczna posiada kompetencje stanowiące :

 1. zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców:

 1. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji po ich wcześniejszym zaopiniowaniu,

 2. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,

 3. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, wskazanie sposobów dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do potrzeb i możliwości zdającego z uwzględnieniem posiadanych przez ucznia opinii lub orzeczeń wydanych w trakcie nauki w szkole podstawowej.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :

 1. organizację pracy szkoły lub placówki , w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

 2. programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego,

 3. projekt innowacji do realizacji w szkole,

 4. projekt planu finansowego szkoły lub placówki,

 5. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

 6. wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły,

 7. propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

 8. wnioski do poradni psychologiczno-pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii,

 9. wniosek o przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora,

 10. prace dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy,

 11. formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.

 12. Rada Pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego.

 1. wynikach podjętego postępowania wyjaśniającego Rada Pedagogiczna powinna być powiadomiona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 2. Swoje decyzje Rada Pedagogiczna podejmuje w formie uchwał, które rejestruje i zapisuje w dokumentacji pracy rady.

 

§ 4

 

 1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły lub placówki.

 4. Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak :

 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

 4. prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej,

 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

 6. prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 1. do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy :

 1. wysuwanie wniosków i opinii na temat realizacji praw uczniowskich,

 2. opiniowanie programu wychowawczego szkoły,

 3. występowanie z wnioskiem do dyrektora szkoły w sprawie zatwierdzenia kary dotyczącej ucznia lub zespołu klasowego.

 

§ 5

 

1.Rada Rodziców działa według opracowanego przez radę Regulaminu, który

w szczególności określa :

 

 • zasady własnej pracy,

 • źródła i sposób gromadzenia funduszy,

 • zasady ich wydatkowania,

 • zasady gospodarowania majątkiem ( jeśli go posiada).

 1. Kompetencje Rady Rodziców:

 • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

 • uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki,

 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

 • opiniowanie doboru podręczników szkolnych dla uczniów.

 1. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.

 3. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 4. Rada Rodziców może gromadzić fundusze w celu wspierania działalności statutowej szkoły z dobrowolnychskładekrodzicówlubinnychźródeł-zasadywydatkowaniafunduszy określa regulamin Rady Rodziców.

 5. Celem rady jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowanie do innych organów szkoły w tym zakresie spraw. Szczególnym celem jest działanie na rzecz opiekuńczo- wychowawczej funkcji szkoły.

 6. W skład Rady Rodziców wchodzą, po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

 

§ 6

 1. Wszystkie organy działają na rzecz szkoły, przyjmując zasadę współpracy i nieingerencji w swoje kompetencje.

 2. Dyrektor szkoły, na wniosek poszczególnych organów szkoły, udziela im pomocy organizacyjnej oraz zapewnia obsługę administracyjną.

 3. Dyrektor szkoły w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania szkoły oraz efektywnego rozwiązywania jej problemów, może za zgodą poszczególnych organów szkoły, organizować spotkania z ich przedstawicielami.

 4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

 5. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

 6. Wszystkie organa szkoły mają prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

 7. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu. W przypadku braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę.

 

§ 7

 

 1. W celu dobrego współdziałania rodziców oraz nauczycieli wychowawców wyznacza się w szkole raz w semestrze tzw. pół-wywiadówki, na których rodzice lub opiekunowie mają prawo do :

 • zapoznania się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczym i w danej szkole i klasie oraz z przepisami dotyczącymi oceniania,

 • klasyfikowania ,promowania uczniów i przeprowadzania egzaminów,

 • uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów bądź przyczyn trudności w nauce,

 • uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

 • wyrażania i przekazywania dyrektorowi szkoły opinii na temat pracy szkoły.

 

 1. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są do uczestniczenia w zebraniach.

 2. Spotkanie wychowawcy klasy z rodzicami podsumowujące I półrocze roku szkolnego odbywa się po zatwierdzeniu klasyfikacji-najpóźniej w pierwszym tygodniu drugiego półrocza.

 

§ 8

 

 1. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w szkole.

  1. Konflikt pomiędzy nauczycielem a uczniem:

 • w sprawach konfliktowych orzekają w pierwszej instancji :

 • wychowawca klasy – dla nauczycieli uczących w danej klasie,

 • dyrektor szkoły – dla wychowawców i nauczycieli zatrudnionych w szkole,

 • od orzeczenia dyrektora szkoły może być wniesione odwołanie do organu prowadzącego, odwołanie wnosi jedna ze stron. Nie może być jednak ono wniesione po upływie 2 tygodni od daty wydania orzeczenia.

 1. Konflikt pomiędzy nauczycielami:

 • postępowanie prowadzi dyrektor szkoły,

 • w wypadkach nie rozstrzygnięcia sporu na wniosek dyrektorapostępowanie wszczyna Rada Pedagogiczna lub Rada Rodziców,

 • w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 2tygodni odwołania do organu prowadzącego.

 1. Konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły a nauczycielami rozpatruje na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący szkołę.

 2. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami szkoły:

 • postępowanie w pierwszej instancji prowadzi dyrektor szkoły,

 • w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 2 tygodni od wołania do organu prowadzącego szkołę.

ROZDZIAŁ V

 

14.Organizacja pracy szkoły

 

§ 1

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, a zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.

 

 1. Arkusz organizacyjny zawiera liczbę pracowników szkoły, łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych.

 

 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 1. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, w wymiarze do 6 dni.

 

 1. Dyrektor szkoły, w terminie do 30 września, informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktycznych.

 

§ 2

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego.

 2. Liczba uczniów w oddziale nie powinna być większa niż 30 osób.

 3. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach powyżej 24 uczniów, natomiast na wychowaniu fizycznym powyżej 26 uczniów.

 4. Organizację zajęć edukacyjnych szkoły określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły zgodnie z arkuszem organizacyjnym.

 5. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

 6. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:

 1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem nauczania,

 2. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

 3. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym:

 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparciaw rozwoju,

 • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,

 1. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

 1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych

 2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania.

 1. Zajęcia w szkole prowadzone są:

 1. w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30do 60minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ilebędzietowynikaćzzałożeńprowadzonegoeksperymentulubinnowacjipedagogicznej,

 2. w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie,

 3. w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego: zajęcia z języków obcych, religii, etyki, zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia artystyczne, zajęcia techniczne,

 4. w strukturach między klasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z wychowania fizycznego, zajęcia artystyczne, techniczne,

 5. w toku nauczania indywidualnego,

 6. w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania,

 7. w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą,

 8. w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i między klasowej: obozy naukowe, wycieczki turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich.

 1. Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić

proces dydaktyczny o inne formy zajęć.

 1. Uchylono.10

 2. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

 3. Liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

 4. W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III dyrektor szkoły jest obowiązany:

 1. dokonać podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu Oddziałowej Rady Rodziców lub

 2. zatrudnić asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale.

 

§ 3

 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie

 1. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziale ogólnodostępnym.

 2. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością, zagrożonym niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanym społecznie:

 1. Realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,

 2. odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miarę możliwości sprzęt i środki dydaktyczne,

 3. realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych ucznia,

 4. zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb,

 5. integrację ze środowiskiem rówieśniczym,

 6. dla uczniów niesłyszących, z afazją lub autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji.

 1. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 2. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.

 4. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy 21 rok życia.

 5. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodniez zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym po 2 godziny tygodniowo na ucznia.

 6. Liczbę godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.

 7. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

 8. W szkole organizowane są w miarę możliwości i potrzeb zajęcia rewalidacyjne

w zakresie:

 1. korekcji wad postawy ( gimnastyka korekcyjna),

 2. korygowania wady mowy ( zajęcia logopedyczne),

 3. korekcyjno – kompensacyjne,

 4. nauka języka migowego lub inne alternatywne metody komunikacji,

 5. zajęcia specjalistyczne: muzykoterapia, terapia zajęciowa, terapia integracji sensorycznej, kinezyterapia.

 

 1. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

 1. W szkole powołuje się zespół wspierający do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej zespołem.

 

 1. W skład zespołu wchodzą: wychowawca klasy jako przewodniczący zespołu, nauczyciele prowadzący zajęcia z danym uczniem, pedagog szkolny, logopeda.

 

 1. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału co najmniej z jednotygodniowym wyprzedzeniem.

 

 1. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:

 

 1. na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej,

 2. na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

 1. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno – pedagogiczną.

 2. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.

 3. Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny (IPET) zawiera:

 1. Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem metod i formy pracy z uczniem.

 1. Rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, z tym, że w przypadku:

 1. ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

 2. ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

 3. ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działańo charakterze socjoterapeutycznym.

 1. Formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami.

 2. Działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 3. Zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.

 4. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacjizadań.

 1. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowywaniuIPET orazdokonywaniu okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, atakże na własny wniosek otrzymać kopię programu.

 2. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu zespołu, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach i wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

 1. Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany IPET mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń w nim zawartych.

 

§ 4

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Godzina zajęć wychowania przedszkolnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć świetlicowych trwa 60 min.

 2. Liczba uczestników kół przedmiotowych i zainteresowań finansowanych z budżetu

szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów.

 1. Każda planowana impreza szkolna musi być zgłoszona do dyrektora szkoły.

 2. Wycieczki szkolne oraz dyskoteki organizowane są zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminach organizacyjnych tych imprez, zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną.

 

§ 5

 

 1. Szkoła umożliwia każdemu uczniowi korzystanie z dożywiania szkolnego.

 2. Odpłatność za korzystanie z posiłków ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z dostawcą posiłków z uwzględnieniem możliwości całkowitego zwolnienia z opłat, na zasadach określonych przez MGOPS.

 

§ 6

 

 1. Szkoła prowadzi bibliotekę, z której mogą korzystać uczniowie, ich rodzice oraz pracownicy szkoły.

 2. Organizację pracy biblioteki określa odrębny regulamin.

 3. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza obejmują:

  1. Pracę pedagogiczną z czytelnikami poprzez:

 • udostępnianie zbiorów,

 • udzielanie informacji,

 • rozmowy z czytelnikami,

 • inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,

 • informowanie o stanie czytelnictwa,

 • wizualną propagandę książek,

 • ewidencjonowanie i wypożyczanie podręczników szkolnych uczniom.

 1. Prace organizacyjne:

 • gromadzenie, ewidencję i opracowywanie zbiorów,

 • selekcję i konserwację zbiorów,

 • organizację warsztatu organizacyjnego,

 • organizację udostępniania zbiorów,

 • planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną,

 • ewidencjonowanie i dbanie o podręczniki dotacyjne.

  1. Współpracę z rodzicami i instytucjami oświatowo- wychowawczymi.

  2. Organizowanie lub współudział w organizowaniu imprez kulturalnych organizowanych przez szkołę.

  3. Inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.

 

 1. Wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej zobowiązane są do przestrzegania jej regulaminu.

 

§ 7

 1. Czas pracy świetlicy szkolnej dostosowany jest do organizacji dowożenia uczniów oraz do potrzeb dzieci uczęszczających do szkoły.

 2. Pracę świetlicy określa odrębny regulamin.

 3. Formy pracy świetlicy szkolnej:

 1. zajęcia żywego słowa,

 2. słuchanie audycji radiowych i telewizyjnych, wykorzystywanie nagrań z płyt,

 3. zajęcia plastyczne,

 4. zajęcia umuzykalniające,

 5. zajęcia ruchowe, gry i zabawy sportowe,

 6. gry i zabawy stolikowe,

 7. zajęcia dydaktyczne z uczniem mającym trudności w nauce, pomoc w odrabianiu prac domowych.

 1. Każdy uczeń korzystający ze świetlicy szkolnej ma obowiązek dostosować się do jejregulaminu.

ROZDZIAŁ VI

15.Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

§ 1

 

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w oparciuo arkusz organizacyjny, zatwierdzony przez organ prowadzący.

 2. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym jest posiadanie kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z obowiązującymi przepisami.

 3. Do pracowników szkoły nie będących nauczycielami zalicza się:

 1. pracowników administracji,

 2. pracowników obsługi.

 1. Pracownicy nie będący nauczycielami, o których mowa w pkt.3, mają obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę poprzez:

 • zabezpieczenie własnego stanowiska (miejsca pracy) oraz sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy, przed nieuprawnionym dostępem lub użyciem przez uczniów,

 • reagowanie na wszelkie niewłaściwe, a w szczególności zagrażające bezpieczeństwu, zachowania uczniów,

 • zgłaszanie nauczycielom, a szczególnie nauczycielom dyżurującym, wychowawcom klas, a w sytuacjach szczególnie niebezpiecznych – dyrekcji szkoły, wszelkich zaobserwowanych zdarzeń i zjawisk zagrażających bezpieczeństwu uczniów,

 • usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa zgodnie z kompetencjami na danym stanowisku pracy.

 1. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników nie będących nauczycielami określone są w zakresach czynności.

 

§ 2

 

 1. Obowiązkiem nauczyciela jest :

 1. wybór programu nauczania lub opracowanie programu autorskiego i przedłożenie go do dopuszczenia do użytku szkolnego dyrektorowi szkoły oraz realizacja programów nauczania, wychowywania i opieki wg jego najlepszej wiedzy i woli,

 2. realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie szkoły,

 3. wybór podręcznika, spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,

 4. zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na zajęciach szkolnych obowiązkowych i innych,

 5. doskonalenie swoich wiadomości i umiejętności poprzez podejmowanie doskonalenia zawodowego, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej, udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez OKE lub inne instytucje w porozumieniu z dyrekcją szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN,

 6. aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej,

 7. udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb,

 8. dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:

 • posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym,

 • posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania- na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w planie działań wspierających,

 • posiadającego opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej- w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni,

 • nieposiadającego orzeczenia lub opinii- na podstawie indywidualnych potrzeb,

 • posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 1. indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,

 2. dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia,

 3. rozwijanie i ukierunkowanie zdolności i zainteresowań uczniów oraz udzielanie im wszechstronnej pomocy poprzez przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach,

 4. efektywne wykorzystywanie czasu lekcji i pomocy dydaktycznych,

 5. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

 6. tworzenie własnego warsztatu pracy,

 7. poinformowanie ucznia i jego rodziców w formie pisemnej miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych dla niego stopniach okresowych lub rocznych. Poinformowanie ucznia siedem dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o otrzymanych przez niego stopniach okresowych (rocznych),

 8. przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej i wydanie rodzicom lub prawnym opiekunom w formie pisemnej wyników diagnozy z informacją o gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej do 30.04 w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki dziecka w klasie I szkoły podstawowej. Informację o gotowości do podjęcia nauki wydaje się na podstawie dokumentacji, obserwacji pedagogicznych (arkusze) dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.

 9. uzasadnianie wystawionych ocen w sposób określony w przedmiotowym systemie oceniania,

 10. zachowanie jawności ocen dla ucznia i rodzica,

 11. udostępnianie pisemnych prac uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania,

 12. dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

 13. przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przed rozpoczęciem zajęć, w trakcie przerw międzylekcyjnych; natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz inne obowiązki pracownicze wynikające z Kodeksu Pracy,

 14. prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oraz potwierdzenie własnoręcznym podpisem odbytych zajęć,

 15. kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia,

 16. przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców,

 17. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze,

 18. uczestniczenie w zebraniach Rady Pedagogicznej, sprawdzianie szóstoklasisty.

 1. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za :

 1. poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych uczniów,

 2. bezpieczeństwo powierzonych opiece uczniów w szkole i na zajęciach organizowanych przez szkołę oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie,

 3. sprawiedliwe ocenianie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów z zachowaniem wspierającej i motywującej funkcji oceny,

 4. zachowanie w tajemnicy informacji uzyskiwanych od wychowawców, rodziców, dyrektora szkoły lub z innych źródeł - dotyczących spraw osobistych i rodzinnych ucznia.

 

§ 3

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu podręczników i programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

 2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

 3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

 4. Do zadań zespołu należy:

 • opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu monitorowania osiągnięć,

 • wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli,

 • organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobu realizacji programów nauczania, planowania projektów edukacyjnych.

 1. W szkole tworzy się zespół wychowawczy dla kl.0-III oraz dla kl. IV-VI, który opracowuje projekt Programu Wychowawczego szkoły i jego zmian, analizuje prawidłowość ustalania ocen z zachowania przez wychowawców klas, analizuje sytuację wychowawczą szkoły, wysuwa wnioski w tym zakresie do dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej. W skład zespołu wchodzą wszyscy wychowawcy klas.

 2. Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice mają obowiązek dostosowania swoich działań wychowawczych do zapisów Programu Wychowawczego szkoły łącznie z zapisami niniejszego Statutu w tym zakresie.

 3. Zespół wychowawczy co najmniej dwukrotnie w ciągu roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki analizy stanu wychowawczego szkoły.

 4. Początkującym nauczycielom stażystom i kontraktowym zapewnia się pomoc doświadczonego nauczyciela, tzw. opiekuna stażu.

 5. Do obowiązków opiekuna stażu należy pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego młodego nauczyciela, pomoc merytoryczna i metodyczna w pracy z uczniami, organizowanie lub prowadzenie lekcji koleżeńskich, hospitowanie oraz omawianie zajęć.

 

§ 4

 

 1. Zadaniem wychowawcy jest :

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie,

 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań wymienionych w ust. 1:

 1. otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

 2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych,

 3. współdziała z uczniami uczącymi się w jego oddziale,

 4. utrzymuje kontakt z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dzieci i okazywania rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci, włącza ich w sprawy życia klasy i szkoły,

 5. współpracuje w miarę możliwości z pedagogiem, psychologiem, logopedą i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Wychowawca korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej nauczycieli - doradców, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej, pielęgniarki szkolnej, kuratorów zawodowych, pracowników Wydziału Prewencji Policji, współpracuje z instytucjami kulturalno- oświatowymi działającymi w środowisku.

 2. Zmiana wychowawcy może nastąpić :

 1. w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców uczniów:

 • wniosek powinien być zgłoszony większością¾ głosów obecnych( przy obecności na zebraniu rodziców reprezentujących ¾ ilości uczniów),

 • ostateczną decyzję w przedmiocie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,

 • warunkiem przedłożenia sprawy Radzie Pedagogicznej, po spełnieniu wymogu dotyczącego ilości głosów, jest pisemne sformułowanie zarzutów przez rodziców oraz podpisanie ich przez osoby domagające się zmiany,

 1. na umotywowany wniosek nauczyciela- wychowawcy,

 2. w wyniku decyzji dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady pedagogicznej podyktowanej stwierdzonymi błędami wychowawczymi.

Decyzję w sprawie zmiany wychowawcy podejmuje dyrektor szkoły w terminie

14dni od złożenia wniosku. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni do organu prowadzącego szkołę. Zmiana wychowawcy następuje od pierwszego dnia następnego miesiąca.

 1. Opiekę pedagogiczną i logopedyczną pełnią nad uczniami zatrudnieni przez szkołę pedagodzy, natomiast opiekę psychologiczną sprawują odpowiedni pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kozienicach.

 2. Zadania logopedy szkolnego:

 1. przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma,

 2. diagnozowanie logopedyczne,

 3. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej,

 4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem,

 5. współpraca z innymi nauczycielami, wspieranie działań wychowawczych
  i profilaktycznych nauczycieli.

 1. Zadania pedagoga szkolnego:

 1. współdziałanie z nauczycielami przy rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych,

 2. współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz innymi poradniami specjalistycznymi (opinie, ułatwianie dzieciom i ich rodzicom kontaktu z psychologiem, logopedą, innymi specjalistami oraz bieżące konsultacje dotyczące spraw szkoły),

 3. współpraca z sądem d/s rodzinnych i nieletnich,

 4. objęcie szczególną opieką, pomocą i nadzorem uczniów oraz rodzin objętych kuratelą sądową,

 5. współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

 6. rozmowy indywidualne z dziećmi,

 7. doradztwo pedagogiczne dla rodziców,

 8. konsultacje z wychowawcami, nauczycielami, dyrektorem szkoły,

 9. dokonywanie bieżącej oceny realizacji obowiązku szkolnego uczniów,

 10. rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze oraz mających problemy dydaktyczne,

 11. organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych oraz integracyjnych w poszczególnych klasach wg zapotrzebowania,

 12. obserwacja zachowań dzieci podczas zajęć, czasu wolnego, dyskotek, wycieczek,

 13. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci , w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron,

 14. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym dzieci,

 15. prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 1. W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły informuje pracowników o istotnych sprawach szkolnych oraz wydaje zarządzenia w formie pisemnej, wykładając je do wglądu w pokoju nauczycielskim. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do systematycznego zapoznawania się z zarządzeniami dyrektora szkoły oraz do terminowego wykonywania zawartych w nich poleceń.

 

§ 5

 1. Nauczyciel pełniący funkcję koordynatora do spraw bezpieczeństwa wykonuje

Następujące zadania:

 1. obserwuje i analizuje zjawiska i zdarzenia występujące w szkole, które mają negatywny wpływ na spokój i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły,

 2. analizuje potrzeby szkoły w zakresie poprawy bezpieczeństwa wszystkich członków społeczności szkolnej,

 3. ocenia stan bezpieczeństwa w szkole i określa najważniejsze zadania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i które powinny być uwzględnione w pracy szkoły na dany rok szkolny,

 4. koordynuje działania w zakresie bezpieczeństwa wynikające z realizowanego w szkole programu profilaktyczno-wychowawczego,

 5. uczestniczy w opracowywaniu i wdrażaniu szkolnych procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia,

 6. pomaga w nawiązaniu współpracy pomiędzy nauczycielami i wychowawcami a odpowiednimi służbami (policja, straż pożarna, sanepid) i instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów dzieci i młodzieży,

 7. dzieli się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa z Radą Pedagogiczną i innymi pracownikami szkoły,

 8. współpracuje z rodzicami i lokalnym środowiskiem,

 9. promuje problematykę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 1. Szczegółowy zakres zadań, obowiązków oraz kompetencji koordynatora ds.bezpieczeństwa w szkole ustala dyrektor szkoły.

ROZDZIAŁ VII

 

16.Dokumentacja przebiegu nauczania

 

§ 1

 1. Szkoła prowadzi księgę ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu zamieszkałych w obwodzie szkoły.

 2. Do księgi ewidencji wpisuje się-według roku urodzenia- imiona i nazwisko oraz datę, miejsce zamieszkania dziecka, a także imiona i nazwiska rodziców ( prawnych opiekunów) oraz adresy ich zamieszkania.

 3. W księdze ewidencji odnotowuje się corocznie informacje o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego.

 4. Szkoła prowadzi księgę uczniów.

 5. Do księgi uczniów wpisuje się imię (imiona) i nazwisko oraz datę, miejsce urodzenia i adres zamieszkania ucznia, a także imiona i nazwiska rodziców( prawnych opiekunów) oraz adresy ich zamieszkania, datę przyjęcia do szkoły oraz klasę, do której ucznia przyjęto. W księdze odnotowuje się datę ukończenia szkoły albo datę opuszczenia szkoły przez ucznia.

 6. Wpisu w księgę ucznia dokonuje się chronologicznie według dat przyjęcia uczniów do szkoły.

 7. Wpisów w księdze ewidencji oraz księdze uczniów dokonuje się na podstawie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia zawierających dane podlegające wpisowi do odpowiedniej księgi oraz informacji przekazanych przez urząd gminy lub dyrektora innej szkoły.

 

§ 2

 

 1. Szkoła prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny, w którym dokumentuje się przebieg nauczania w danym roku szkolnym.

 2. Do dziennika lekcyjnego wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, daty i miejsca urodzenia oraz adresy ich zamieszkania, imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz adresy ich zamieszkania, tygodniowy plan zajęć lekcyjnych, oraz imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia.

 

 1. W dzienniku lekcyjnym wpisuje się obecność uczniów na zajęciach lekcyjnych, tematy przeprowadzanych zajęć, oceny i zaliczenia uzyskane przez uczniów z poszczególnych przedmiotów, oceny zachowania, wyniki sprawdzianu przeprowadzonego przez okręgową komisję egzaminacyjną, a także przeprowadzone hospitacje. Odnotowuje się spotkania z rodzicami –ich tematykę i obecność rodziców.

 2. Fakt przeprowadzenia zajęć lekcyjnych potwierdza się podpisem.

 

§ 3

 

 1. Szkoła prowadzi dzienniki zajęć pozalekcyjnych, jeżeli zachodzi uzasadniona konieczność dokumentowania przebiegu nauczania i wychowania na tych zajęciach.

 2. Do dziennika zajęć pozalekcyjnych wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, tygodniowy plan zajęć, tematy przeprowadzanych zajęć, obecność uczniów na zajęciach, oceny ich postępów i wnioski do dalszej pracy. Do dziennika dołączony jest program zajęć.

 3. W stosunku do uczniów zakwalifikowanych do indywidualnego nauczania albo uczestnictwa w indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych prowadzi sięodrębne dzienniki. Do dziennika dołączony jest indywidualny program zajęć dla ucznia.

 4. Uchylono.11

 

§ 4

 

 1. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki arkusz ocen. Wzór arkuszaocen określają odrębne przepisy.

 2. Wpisów w arkusz ocen dokonuje się na podstawie danych zawartych w księdze uczniów, dzienniku lekcyjnym, protokołach egzaminów, protokołach Rady Pedagogicznej, informacji o wyniku sprawdzianu, przekazanej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Arkusz ocen wypełnia wychowawca klasy, który podpisem potwierdza zgodność wpisów z dokumentami, na podstawie których ich dokonano.

 3. Podstawą wpisu o klasyfikowaniu, promowaniu lub ukończeniu przez ucznia szkoły jest uchwała Rady Pedagogicznej, której datę wpisuje się do arkusza ocen.

 4. Oceny z przedmiotów, oceny z zachowania, klasę i miesiąc urodzenia ucznia wypełnia się słowami w pełnym brzmieniu. W rubrykach nie wypełnionych wpisuje się poziomą kreskę, a w przypadku zwolnienia ucznia z przedmiotu obowiązkowego wpisuje się „zwolniony/a”.

 5. W arkuszu ocen zamieszcza się również adnotację o wydaniu świadectwa ukończenia szkoły i jego odpisu oraz duplikatu, zezwolenie na indywidualny tok lub program nauki, sporządzeniu odpisu arkusza ocen oraz wpisuje się datę lub przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.

 6. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły przesyła się do niej odpis arkusza ocen.

 

§ 5

 

 1. Szkoła zakłada po zakończeniu każdego roku księgę ocen. Księgę ocen stanowią oprawione wykazy tych uczniów wszystkich oddziałów oraz ich arkusze ocen, którzy w danym roku szkolnym ukończyli szkołę. Stronnice księgi należy ponumerować.

 2. Do czasu założenia księgi ocen arkusze ocen wraz z wykazem uczniów sporządzonym

zgodnie z wykazem zawartym w dzienniku lekcyjnym, protokołami egzaminów warunkujących klasyfikowanie i promowanie oraz pozostałą dokumentację tych egzaminów przechowuje się oddzielnie dla każdego oddziału.

 

§ 6

 

DokumentacjęprzebiegunauczaniastanowiątakżeuchwałyRadyPedagogicznej,dotycząceklasyfikowaniaipromowaniaucznióworazukończeniaszkoły, pisemne prace kontrolne i egzaminacyjne oraz zezwolenia na indywidualny tok nauki.

 

§ 7

 

W przypadku zatrudnienia pedagoga (psychologa)/logopedy szkoła prowadzi dziennik pedagoga (psychologa)/logopedy.

 

Do dziennika pedagoga ( psychologa)/logopedy wpisuje się tygodniowy plan zajęć, zajęcia (czynności) przeprowadzone w poszczególnych dniach, wykaz uczniów zakwalifikowanych do różnych form pomocy, w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej/logopedycznej, informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi pedagog (psycholog)/logopeda współdziała przy wykonywaniu swoich zadań.

 

§ 8

 

 1. W przypadku zniszczenia dokumentacji przebiegu nauczania wskutek pożaru lub innych zdarzeń losowych dyrektor powołuje komisję w celu ustalenia zakresu oraz odtworzenia tej dokumentacji, przede wszystkim księgi uczniów i arkuszy ocen.

 2. Odtworzenia dokumentacji dokonuje się na podstawie zachowanej dokumentacji przebiegu nauczania i innych dokumentów oraz zeznań świadków.

 3. Z przebiegu prac komisji sporządza się protokół, zawierający w szczególności: imienny skład komisji, termin rozpoczęcia i zakończenia prac komisji, opis zniszczonej dokumentacji przebiegu nauczania oraz podstawę, na jakiej dokonano jej odtworzenia. Do protokołu dołącza się spisane zeznania świadków. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

 4. O powołaniu komisji i wynikach jejpracy dyrektor zawiadamia kuratora oświaty.

 

§ 9

 

Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczejzgodniezobowiązującymiprzepisamiorazwydawanieuczniomdokumentówzgodnych z posiadaną przez szkołę dokumentacją.

 

§ 10

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 11

 

 1. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego, program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

 2. Wybrany program oraz podręcznik nauczyciel przedstawia Radzie Pedagogicznej.

 3. Rada Pedagogiczna ustala w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców Szkolny zestaw podręczników.

 

 1. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość wprowadzenia większej ilości podręczników.

 2. Dyrektor szkoły do dnia 31 marca podaje do publicznej wiadomości informację o Szkolnym zestawie programów nauczania i Szkolnym zestawie podręczników, które mają obowiązywać od początku następnego roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Wólce Tyrzyńskiej.

 3. Szkolny zestaw programów nauczania i Szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.

 4. Dyrektor szkoły podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

17.UCZNIOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 1

 

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 5 lat 6 lat 12i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.

 2. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 2

 

 1. Propozycje zmian w zakresie praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie.

 2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji rady pedagogicznej.

 3. Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

§ 3

 

 1. Wszyscy bez względu na swój wiek i prawa w szkole, są jednakowo ważni i mają prawo do :

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny umysłowej,

 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

 3. poszanowania swej godności, przekonań i własności,

 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób,

 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

 6. otrzymania informacji co do kryteriów i zasad, jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel,

 7. obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

 8. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych,

 9. wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenie się w organizacjach działających w szkole,

 10. powiadomienia co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, w ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian, a w ciągu tygodnia nie więcej niż dwa. Sprawdziany pisemne powinny być poprawione i oddane w ciągu dwóch tygodni od daty ich napisania,

 11. zgłaszania swoich propozycji odnośnie organizacji zajęć pozalekcyjnych, imprez szkolnych i uroczystości u wychowawcy klasy, nauczyciela oraz dyrektora szkoły,

 12. wyboru kół zainteresowań i innych prowadzonych przez szkołę zajęć pozalekcyjnych odbywania ich w pomieszczeniach szkolnych, korzystania w tym czasie ze sprzętu i pomocy naukowych,

 13. reprezentowania szkoły we wszystkich konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami.

 1. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnię psychologiczno-pedagogiczną ze względu na stan zdrowia do nauczania indywidualnego w domu.

 2. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, samorządu klasowego, Rady Rodziców- zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęcią ugruntowania i poszerzania swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań.

 3. W szczególnych przypadkach ( dłuższa usprawiedliwiona nieobecność ucznia) uczeń ma prawo do korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem w czasie wspólnie uzgodnionym.

 4. Uczeń ma prawo do pomocy socjalnej w następującej formie:

 1. uczeń dojeżdżający klas I-VI korzysta ze świetlicy,

 2. dla uczniów z rodzin niepełnych, wielodzietnych lub będących w bardzo trudnej sytuacji materialnej istnieje możliwość otrzymania bezpłatnego dożywiania, a także sfinansowania zakupu podręczników z funduszów Urzędu Miasta i Gminy, PCK lub Pomocy Społecznej. Przed wydaniem decyzji organ finansujący pomoc może przeprowadzić wywiad środowiskowy lub rozmowy z zainteresowanymi rodzicami w miejscu ich zamieszkania,

 3. do darmowych podręczników – uczniowie klasy I,II i IV w roku szkolnym 2015/2016; uczniowie klasy I, II, III, IV, V od roku szkolnego 2016/2017, uczniowie klas I-VI od roku szkolnego 2017/2018

 

§ 4

 

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie szkoły, a zwłaszcza :

 1. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 2. szanować i chronić przekonania oraz własność innych uczniów,

 3. przeciwstawiać się przejawom brutalności,

 4. dbać o bezpieczeństwo własne i swoich kolegów ( nie powinien posiadać i używać narkotyków, tytoniu i alkoholu oraz przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu),

 5. dbać o dobro, ład i porządek w szkole,

 6. brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu,

 7. przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (biblioteka, świetlica, szatnia, zajęcia w-f).

 8. właściwego zachowywania się w trakcie zajęć edukacyjnych: ma obowiązek zachowywać w trakcie lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela.

 1. Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas, innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie rodzic ucznia, który wyrządził szkodę lub /grupa uczniów przebywających w miejscu dokonania/.

 2. Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do lekcji oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach.

 3. W okresie ustalonym przez dyrekcję szkoły, każdy uczeń ma obowiązek korzystać z szatni. W szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży.

 4. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.

 5. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną prośbę rodzica, a w przypadku szczególnym na podstawie rozmowy telefonicznej nauczyciela z rodzicem.

 6. Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż do tygodnia, licząc od ostatniego dnia nieobecności.

 7. W codziennym doborze, fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest miejscem nauki.

 8. Uczeń zobowiązany jest do noszenia czystego, schludnego ubioru w stonowanych kolorach. Nie dopuszcza się ubioru, który odsłania brzuch i uda. Niedopuszczalne jest noszenie ubioru (lub jego części) zawierającego elementy (np. nadruki), których treść jest obraźliwa, wulgarna, narusza godność innych ludzi i/lub zawiera obrazy, gesty lub słowa uznane powszechnie za obraźliwe. Strój ucznia w dni uroczystości szkolnych ma charakter odświętny.

 9. Na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zamienne nie zagrażające zdrowiu.

 10. Uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz estetyki.

 11. Na terenie budynku szkolnego obowiązuje zakaz posiadania i używania telefonów komórkowych przez uczniów. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach do dyspozycji ucznia jest telefon stacjonarny.

 12. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat zostaje wyłączony w obecności ucznia i przechowywany w gabinecie dyrektora szkoły. Przypadek ten zostaje odnotowany przez wychowawcę klasy w zeszycie uwag.

 13. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły).

 14. Uczeń przychodzi do szkoły nie wcześniej niż na 20minut przed pierwszą swoją lekcją( nie dotyczy uczniów dojeżdżających)oraz opuszcza szkołę bezpośrednio po zakończeniu zajęć.

§ 5

Pochwały i nagrody

Za rzetelną naukę i wzorową postawę, za wybitne osiągnięcia uczeń może otrzymać następujące wyróżnienia i nagrody:

 1. pochwałę wychowawcy wobec klasy,

 2. pochwałę dyrektora szkoły wobec uczniów i nauczycieli,

 3. list pochwalny do rodziców,

 4. dyplom uznania,

 5. nagrodę rzeczową,

 6. świadectwo z wyróżnieniem.

 1. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym jako szczególne osiągnięcia:

 1. klasy I – III zajęcie pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca w konkursach międzyszkolnych,

 2. klasy IV –VI laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, uczestnicy konkursów na szczeblu wojewódzkim lub za zajęcie od 1 do 3miejscajeżeli ww. kończą się na szczeblu powiatowym lub rejonowym,

 3. za otrzymanie wyróżnienia w przeglądach artystycznych na szczeblu wojewódzkim, na szczeblu rejonowym lub powiatowym,

 4. za ww. osiągnięcia uczeń może otrzymać dodatkową nagrodę.

 1. Uczeń może być nagradzany za100% frekwencję.

 

§ 6

 

Kary i nagany

 

 1. W stosunku do ucznia nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalnośći godność osobistą ucznia.

 2. Uczeń może być ukarany za nieprzestrzeganie Statutu szkoły poprzez:

 1. upomnienie wychowawcy klasy ( pierwsze ustne a następnie pisemne za takie samo wykroczenie),

 2. nagana wychowawcy wobec klasy,

 3. nagana dyrektora szkoły wobec społeczności szkolnej,

 4. zakaz uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych,

 5. zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz,

 6. przeniesienie do równorzędnej klasy,

 7. przeniesienie do innej szkoły za zgodą Kuratora Oświaty w przypadku braku skuteczności wyżej wymienionych kar.

 1. Dyrektor szkoły może wystąpić do Kuratorium Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie ucznia do innej szkoły wnioskuje się, gdy :

 1. notorycznie łamie on przepisy regulaminu szkolnego, otrzymał kary przewidziane w regulaminie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,

 2. zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu innych uczniów,

 3. dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszanie, zastraszanie.

 1. Od nałożenia przez wychowawcą kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od dnia uzyskania kary.

 2. Dyrektor w porozumieniu z przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia :

 • oddalić odwołanie podając pisemne uzasadnienie,

 • odwołać karę,

 • zawiesić warunkowo wykonanie kary.

 1. Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły dotyczącej ucznia odwołanie nie przysługuje.

 2. Spory między rodzicami i nauczycielami dotyczące ucznia rozstrzyga dyrektor szkoły.

 3. Szkoła informuje rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

 

§ 7

 

Uczniowie i szkolne tradycje

 1. Każdego roku we wrześniu/październiku odbywa się ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych.

 2. Z okazji świąt państwowych 11 listopada i 3 maja – w szkole odbywają się akademie przygotowane przez uczniów naszej szkoły.

 3. Przed Świętami Bożego Narodzenia są wystawiane jasełka/koncert kolęd.

 4. 21 marca obchodzony jest jako Dzień Wiosny. Uczniowie biorą udział w zabawach przygotowanych na terenie szkoły lub wraz z wychowawcą mają wtedy prawo zorganizować całodzienne wyjście poza szkołę w celach obrzędowych lub rekreacyjnych. Każde niezorganizowane wyjście będzie traktowane jako ucieczka.

 5. Dzień Dziecka uczniowie spędzają na sportowo.

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

18.Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania uczniów

 

§ 1

 

Założenia ogólne

 

 1. Ustala się klasyfikowanie śródroczne i roczne - dwa semestry. Termin zakończenia semestru ustala się na początek ferii zimowych ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej dla województwa mazowieckiego z wyjątkiem punktu a)

 1. przy zbyt dużej różnicy czasu trwania semestrów jeden z organów szkoły (Rada Rodziców, Rada Szkoły, Rada Pedagogiczna, Samorząd Uczniowski) może wystąpić do dyrektora szkoły z wnioskiem o ustalenie innego terminu zakończenia semestru. Różnica między czasem trwania semestrów może wtedy wynosić2 tygodnie.

 1. Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klasy I - VI szkołypodstawowejiwszystkichnauczycieliPublicznejSzkołyPodstawowejw Wólce Tyrzyńskiej.Niestosujesięichdodziecizupośledzeniemumysłowymwstopniuumiarkowanym i głębokim.

 2. Ocenianiu podlegają:

 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,

 2. zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania.

 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły.

 3. Ocenianie uczniów ma na celu:

 1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,

 2. dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia,

 3. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej,

 4. udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił i jak powinien dalej się uczyć,

 5. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

 6. udzielanie uczniowi wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,

 7. monitorowanie bieżącej pracy ucznia.

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych
  do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole,

 2. ustalanie kryteriów oceny zachowania,

 3. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny zachowania, według skali i w formach przyjętych w niniejszym dokumencie,

 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających,

 5. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,

 6. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce oraz zasad wglądu do dokumentacji oceniania i pisemnych prac uczniów.

 1. Ocenianie pełni funkcję :

 1. diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określanie jego indywidualnych potrzeb),

 2. klasyfikacyjną ( różnicuje i uporządkowuje uczniów zgodnie z pewną skalą, za pomocą umownego symbolu).

 1. Oceny dzielą się na :

 1. bieżące ( cząstkowe),

 2. klasyfikacje:

 • śródroczne – na koniec pierwszego półrocza,

 • roczne – na zakończenie roku szkolnego,

 • końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie wyników olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.


 

§ 2

 

Sposób informowania uczniów i rodziców o Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania i wymaganiach edukacyjnych

 

 1. Nauczyciele na pierwszych zajęciach w danym roku szkolnym informują ustnie uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania w formie szczegółowych kryteriów ocen oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych orazwarunkachitrybieuzyskania,wyższejniżprzewidywana,rocznejocenyklasyfikacyjnejzobowiązkowychi dodatkowych zajęć edukacyjnych i odnotowują ten fakt w dzienniku lekcyjnym przy temacie lekcji.Za podstawę powiadomienia uznaje się listę obecności uczniów w tym dniu. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów o zasadach oceniania zachowania, a także o warunkach i trybie uzyskania rocznej oceny zachowania i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym przy temacie lekcji wychowawczej. Za podstawę powiadomienia uznaje się listę obecności uczniów w tym dniu.

 2. Wychowawcy przekazują rodzicom informację, o której mowa w punkcie 1 i 2
  na pierwszym zebraniu z rodzicami w danym roku szkolnym. Wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym. Rodzic (prawny opiekun) potwierdza fakt zapoznania się z informacją własnoręcznym podpisem.

 3. Każdy nauczycielzobowiązanyjestdookreślaniawymagańedukacyjnychorazkryteriów oceniania swojego przedmiotu ( Przedmiotowe Zasady Oceniania).

 4. Każdy rodzic ( prawny opiekun ) i uczeń ma prawo zapoznać się w każdym momencie ze Statutem szkoły i Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania w bibliotece szkolnej w godzinach jej pracy.

§ 3

 

Kryteria oceniania

 1. Nauczyciel oceniając sprawdzian pisemny ma obowiązek uwzględnić poniższe zasady

ustalania ocen:

 

Stopień ze sprawdzianu

Procent maksymalnej liczby punktów

Celujący

100% lub dodatkowe zadania

Bardzo dobry

91 - 99

Dobry

75 - 90

Dostateczny

50 - 74

Dopuszczający

30 - 49

Niedostateczny

0-29

 

 1. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania

(dostosowanie wymagań, niepełnosprawność intelektualna) nauczyciel stosuje następujące

zasady przeliczania punktów na ocenę:

Stopień ze sprawdzianu

Procent maksymalnej liczby punktów

Celujący

91- 100

Bardzo dobry

75-90

Dobry

50-74

Dostateczny

30-49

Dopuszczający

20- 29

Niedostateczny

0-19

 

 1. W nauczaniu dzieci niepełnosprawnych możliwości ucznia są punktem wyjścia do formułowania wymagań, dlatego ocenia się przede wszystkim postępy i wkład pracy oraz wysiłek włożony w przyswojenie wiadomości przez danego ucznia.

 2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 3. Każdy nauczyciel opracowuje Przedmiotowe Zasady Oceniania, które zawierają szczegółowe wymagania z przedmiotu i szczegółowe kryteria oceniania.

 

§ 3

 

Ocenianie bieżące i klasyfikacyjne w kl. I-III

 

 1. Ocenianie bieżące jest tworzone na podstawie obserwacji osiągnięć edukacyjnych i postępów dziecka (prace ucznia, testy, sprawdziany, i inne formy aktywności), jest odnotowywane między innymi: w dzienniku lekcyjnym oraz zeszytach uczniów. Osiągnięcia ucznia są omawiane na indywidualnych i klasowych spotkaniach z rodzicami.

 2. Ocenianie bieżące może mieć formę ustną(np. w formie pochwały, gratulacji) oraz pisemną w skali cyfrowej od 6 do 1, np. za sprawdziany, prace klasowe lub dłuższe wypowiedzi ustne.

 3. Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-’’.

 4. Oceny ze sprawdzianów wpisuje się kolorem czerwonym.

 5. Ocenianie klasyfikacyjne w klasach I - III polega na wypełnieniu dla każdego ucznia świadectwa opisowego.

 6. Śródroczna ocena opisowa edukacji wczesnoszkolnej i j. angielskiego jest wynikiem półrocznej obserwacji rozwoju dziecka. Powinna zawierać zalecenia i wskazówki dla ucznia dotyczące zarówno postępów w edukacji jak i rozwoju społeczno-emocjonalnego.

 7. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 8. Zabrania się w świadectwach opisowych używania sformułowań wytykających dziecku jego niekompetencję lub braki w wiadomościach czy umiejętnościach.

 

 1. Klasyfikowanie roczne ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania i jest ona opisowa.

 

§ 4

 

Ocenianie bieżące w kl.IV-VI

 

 1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne oraz roczne ustala się w stopniach

według skali:

 

stopień celujący -6/cel.

stopień bardzo dobry -5/bdb

stopień dobry -4/db

stopień dostateczny -3/dst.

stopień dopuszczający -2/dop.

stopień niedostateczny -1/ndst.

 1. Uczeń ma prawo dokonywać poprawy określonej w wymaganiach edukacyjnych umiejętności na zasadach określonych w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.

 2. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni w klasyfikacji okresowej i rocznej:

 1. stopień celujący

Osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania; uczeń biegle posługuje się terminologią fachową; wykazuje się oryginalnym i twórczym działaniem; samodzielnością w rozwijaniu własnych uzdolnień; posiada umiejętności korzystania z pozaszkolnych źródeł informacji; jest laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.

 1. stopień bardzo dobry

Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania; sprawnie posługuje się poznanymi wiadomościami; samodzielnie rozwiązuje problemy; potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 

 1. stopień dobry

Opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia; stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w sytuacjach typowych i z pomocą nauczyciela w sytuacjach nietypowych; korzysta ze źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela.

 1. stopień dostateczny

Uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu (dziedziny edukacji); rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

 1. stopień dopuszczający

Opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania jest tak niewielkie, iż stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszego kształcenia w danym przedmiocie ( dziedzinie edukacji), a na kolejnym etapie kształcenia utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych; rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy nauczyciela.

 1. stopień niedostateczny

Uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowywania kolejnych treści danego przedmiotu (dziedziny edukacji), a na kolejnym etapie kształcenia uniemożliwia naukę przedmiotów pokrewnych; nie wykazuje zainteresowania nauką; nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

 1. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-’’,gdzie „+” oznacza osiągnięcia ucznia bliższe wyższej kategorii wymagań, „-” niższej kategorii wymagań. Dopuszcza się dodatkowo stosowanie „+” za aktywność na lekcji oraz „-” za nieprzygotowanie do lekcji, brak pracy domowej.

 2. Uczeń powinien być oceniany systematycznie w ciągu całego semestru. Przy jednej godzinie przedmiotu w tygodniu ustala się minimum trzy oceny cząstkowe w semestrze dla jednego ucznia.

 3. Nieodrobienie pracy domowej, brak zeszytu ćwiczeń lub zeszytu przedmiotowego może być podstawą do ustalenia bieżącej oceny niedostatecznej z danego przedmiotu.

 

 

§ 5

 

Kryteria przyznawania oceny z zachowania w klasach I- III

 1. W klasach I-III szkoły podstawowej ocena zachowania jest oceną opisową
  i umieszczana jest na śródrocznym lub rocznym świadectwie opisowym.

 2. a)W ocenianiu zachowania nauczyciel bierze pod uwagę stosunek ucznia do obowiązków szkolnych. W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty opisów w dzienniku zajęć w postaci znaków:

„+” – oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia w obszarach kultury osobistej, aktywności społecznej i stosunku do obowiązków szkolnych

,,–‘’ – oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia w obszarach kultury osobistej, aktywności społecznej i stosunku do obowiązków szkolnych.

b) Zeszyty ucznia, w których zapisywane są wszelkie pochwały i uwagi negatywne.

 1. Do określenia zachowania uczniów używa się następujących określeń

 • WZOROWE - jest wzorem pod każdym względem

 • BARDZO DOBRE - reprezentuje właściwą postawę, ale czasami zdarzają mu się pewne niedociągnięcia

 • DOBRE – reprezentuje właściwą postawę, ale zbyt często zdarzają mu siępewne uchybienia

 • POPRAWNE - brak właściwej postawy.

 1. Oceny z zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są również ocenami opisowymi.

 2. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

 2. promocję do klasy programowo wyższej.

 1. Kryteria ocen z zachowania:


 


 


 


 

 

Wzorowe

Bardzo dobre


 


 

 

Dobre

Poprawne

1. Systematycznie odrabia prace

1. Sporadycznie zdarza mu się

1. Zdarza mu się zapomnieć

1. Rzadko odrabia zadania domowe.

domowe.

nie odrobić pracy domowej.

Pracę domową.

2. Często spóźnia się do szkoły.

2. Zawsze jest punktualny.

2. Jeden lub dwa razy spóźnił się

2. Czasem spóźnia się na lekcję.

3. Zna zasady, ale ich nie

3. Przestrzega ustalonych zasad

z własnej winy na lekcję.

3. Czasem nie przestrzega

przestrzega..

w klasie i w szkole.

3. Przestrzega ustalonych zasad

ustalonych zasad w klasie

4. Jest niekoleżeński.

4. Współpracuje z kolegami

w klasie i w szkole, ale zdarzają

i w szkole.

5. Nie umie panować

w zespole.

mu się drobne uchybienia.

4. Współpracuje z niektórymi

nad własnymi emocjami


 


 

emocjami.

5. Umie panować nad swymi

4. Często współpracuje z kolegami.

kolegami w zespole.

kolegami.

6. Unika udzielania pomocy

emocjami.

 

5.Nie zawsze panuje nad


 

 1. nad emocjami.

kolegom.

6. Chętnie udziela pomocy

5. Umie panować nad swymi

6. Pomaga niektórym kolegom.

7. Nie potrafi nawiązać kontaktu

kolegom.

emocjami, ale zdarza mu się

7. Kontakt z kolegami i inicjatywę

z kolegami.

7. Nawiązuje dobry kontakt

czasem unieść na kolegę, gdy

działania na rzecz klasy

8. Niechętnie uczestniczy

z kolegami.

jest przekonany o swojej racji.

wykonuje po uwadze

w działaniach na rzecz klasy.

8. Inicjuje prace na rzecz klasy.

6. Chętnie udziela pomocy

nauczyciela.

9. Nie zwraca uwagi na

9. Dba o higienę osobistą.

Kolegom, z którymi się przyjaźni.

8. Nie zawsze dba o higienę

schludność ubrania,

10. Stosuje formy grzecznościowe

7. Nawiązuje dobry kontakt z kolegami.

osobistą.

czystość rąk itp.

w stosunku do wszystkich

stosunku do

 

9. Nie zawsze zwraca uwagę na

10. Zna , ale rzadko stosuje formy

formy

pracowników szkoły ikolegów.

8. Często inicjuje prace na rzecz klasy.

schludność ubrania, czystość rąk itp.

grzecznościowe w stosunku do innych.

 

 

.

.

 

9. Przeważnie dba o higienę osobistą.

10. Nie zawsze stosuje formy

 

 

10. Bardzo często stosuje formy grzecznościowe.

grzecznościowe w stosunku do dorosłych .

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

 

Ocena zachowania w kl. IV-VI

 1. Ocenianiezachowaniauczniapoleganarozpoznawaniuprzezwychowawcę,nauczycieli iuczniówdanejklasystopniarespektowaniaprzezuczniazasadwspółżycia społecznego inorm etycznych.

 2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali:

 1. wzorowe /wz/,

 2. bardzo dobre /bdb/,

 3. dobre /db/,

 4. poprawne /pop/,

 5. nieodpowiednie /ndp./,

 6. naganne/ng/.

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

 • dbałość o honor i tradycje szkoły,

 • dbałość o piękno mowy ojczystej,

 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

 • okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Wychowawca oddziału ustala ocenę zachowania ucznia po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danym oddziale, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

 2. Członkowie Rady Pedagogicznej i pracownicy szkoły na bieżąco w ciągu roku szkolnego zgłaszają opinie o zachowaniu uczniów do wychowawcy. Opinie te powinny być odnotowane w zeszycie uwag. Dodatkowo, nauczyciele w formie pisemnej wyrażają propozycje ocen zachowania dla każdego ucznia.

 3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, uwzględnia się wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz poradni specjalistycznej.

 4. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Rada Pedagogiczna mocą uchwały może zobowiązać wychowawcę do ponownego ustalenia oceny zachowania, jeżeli nie zachował trybu przewidzianego w niniejszym systemie oceniania.

 5. Nazwiska i imiona osób, które otrzymały oceny naganne z zachowania należy podawać na radzie pedagogicznej z uzasadnieniem.

 6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 7. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenęklasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej,
  a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. Uczeń, który został ukarany (w danym okresie) upomnieniem dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna.

 8. Uczeń, który został ukarany naganą dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców
  i umieszczeniem w aktach szkoły nie może otrzymać oceny wyżej niż nieodpowiednie.

 9. Uczeń, który zażywa lub rozprowadza narkotyki nie może otrzymać oceny wyższej niż naganna.

 10. Na 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 11. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 12. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów.

 13. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. W skład komisji wchodzą:

 • Dyrektor jako przewodniczący komisji,

 • wychowawca klasy,

 • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

 • pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

 • psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

 • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

 • przedstawiciel Rady Rodziców.

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna i nie może być niższa od oceny proponowanej przez wychowawcę.

 2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 • skład komisji,

 • termin posiedzenia komisji,

 • wynik głosowania,

 • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Kryteria ocen zachowania

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który:

 • wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia Statutu szkolnego,

 • jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole,

 • jest uczciwy- nie ściąga na sprawdzianach,

 • przedstawia prace wykonane samodzielnie,

 • w klasowym zeszycie obserwacji w ogóle nie ma wpisów o negatywnym zachowaniu,

 • na tle klasy wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią, nigdy nie używa wulgarnego słownictwa,

 • wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska,

 • jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych
  mu przez nauczyciela, szczególnie wzorowo pełni dyżury klasowe,

 • systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nigdy nie spóźnia się na swoje pierwsze zajęcia danego dnia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne,

 • szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów,

 • nie ulega nałogom palenia papierosów, picia alkoholu, używania środków odurzających i szkodliwych dla zdrowia.

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • przestrzega postanowień Statutu szkolnego i jest systematyczny w nauce,

 • chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań przez nauczycieli,

 • systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności usprawiedliwia w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, w semestrze nie ma więcej niż 3 spóźnienia na pierwszą godzinę lekcyjną, nie spóźnia się na kolejne godziny,

 • jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada
  w konflikty z kolegami i osobami starszymi, w klasowym zeszycie obserwacji nie ma więcej niż 3 pisemne uwagi dotyczące zachowania nacechowane niską szkodliwością dla innych i siebie i są to uwagi nie powtarzające się,

 • jest prawdomówny, nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów,

 • bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia,

 • nie ulega nałogom.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • przestrzega Statutu szkolnego i pracuje na miarę swoich możliwości,

 • wywiązuje się z powierzonych obowiązków,

 • systematycznie uczęszcza na zajęcia, w semestrze nie ma więcej niż 3 nieusprawiedliwione godziny i nie więcej niż 5 spóźnień na pierwszą godzinę lekcyjną, nie spóźnia się na godziny kolejne,

 • nie uczestniczy w kłótniach i bójkach,

 • zachowuje się kulturalnie, w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 5 pisemnych uwag o niewłaściwym zachowaniu, jego zachowanie nie przeszkadza w pracy nauczycielom, kolegom i innym pracownikom szkoły, zwracane mu uwagi odnoszą pozytywny skutek

 • szanuje mienie szkolne, społeczne i kolegów, nie zanieczyszcza otoczenia,

 • nie ulega nałogom.

Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

 • nie pracuje na miarę swoich możliwości,

 • nie znęca się fizycznie lub psychicznie nad słabszymi,

 • uczestniczył w kłótniach i konfliktach,

 • w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonał naprawy lub w inny sposób zrekompensował szkody,

 • nieregularnie usprawiedliwia nieobecności w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 7 godzin i spóźnił się nie więcej niż 9 razy

 • w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 9 pisemnych uwag
  o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się ale
  o niewielkiej szkodliwości,

 • wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły.

Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

 • wielokrotnie dopuszczał się łamania postanowień Statutu szkolnego,

 • ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie samego

 • przynosi niebezpieczne narzędzia, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy,

 • ulega nałogom,

 • wykazuje brak kultury – jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku
  do nauczycieli, personelu szkoły i kolegów,

 • w ciągu semestru otrzymał nie więcej niż 15 uwag o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu normy z zachowania,

 • w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia nie więcej niż 30 godzin, często spóźnia się zwłaszcza na kolejne godziny lekcyjne w ciągu dnia,

 • nie robi nic pozytywnego na rzecz szkoły i klasy.

Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

 • ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych,

 • bierze udział w bójkach i kradzieżach,

 • znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie,

 • rozmyślnie zdewastował mienie szkolne lub prywatne,

 • wielokrotnie spóźnia się na zajęcia, w semestrze opuścił bez usprawiedliwienia więcej niż 30 godzin,

 • działa w nieformalnych grupach,

 • pozostaje pod dozorem kuratora lub policji,

 • nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych.

 

§ 7

 

Jawność ocen

 

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

 2. Uczeń informowany jest o ocenie w momencie jej wystawienia.

 3. Na prośbę ucznia lub rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel dokonuje wpisu oceny z ustnego sprawdzania wiedzy w zeszycie przedmiotowym.

 4. Każda ocena z pisemnychformsprawdzaniaumiejętnościlubwiadomościuczniapodlegawpisaniu do dziennika lekcyjnego ora z zeszytu ucznia bezpośrednio po jej ustaleniu i ustnym poinformowaniu ucznia o jej skali.

 5. Sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów przedstawiane są do wglądu uczniom na zajęciach dydaktycznych.

 6. Rodzice ( prawni opiekunowie) mają możliwość wglądu w pisemne prace swoich dzieci:

 1. na zebraniach ogólnych,

 2. w czasie konsultacji w wyznaczonych godzinach i dniach tygodnia,

 3. podczas indywidualnych spotkań z nauczycielem,

 4. wyłącznie na terenie szkoły.

 1. Prace pisemne ucznia powinny być przechowywane do 1 września następnego roku szkolnego.

 2. Po zakończeniu I semestru nauki dane z klasyfikacji śródrocznej podawane są do publicznej wiadomości rodziców na wywiadówce.

 3. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

§ 8

 

Uzasadnianie ocen

 1. Nauczyciel uzasadnia każdą bieżącą ocenę szkolną.Oceny z ustnych form sprawdzaniawiedzyiumiejętnościorazkilkominutowychsprawdzianówpisemnych, nauczyciel uzasadnia ustnie, wskazując dobrze opanowaną wiedzę lub sprawdzaną umiejętność, braki w nich oraz wskazuje zalecenia do poprawy.

 2. Ocenione prace pisemne minimum 45 minutowe mogą zawierać:

 1. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

 2. odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,

 3. przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,

 4. wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej.

 1. Przy uzasadnieniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie sięz obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

§ 9

 

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

 1. Na zajęciach ocenie mogą podlegać następujące rodzaje aktywności uczniów

  1. Prace pisemne:

 1. sprawdzian, czyli zapowiedziana z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pisemna wypowiedź ucznia obejmująca określony przez nauczyciela zakres materiału trwająca nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne,

 2. kartkówka - pisemna wypowiedź ucznia obejmująca zagadnienia co najwyżej z 3 ostatnich lekcji, może być niezapowiedziana,

 3. referaty,

 4. pisemne sprawdzenie pracy domowej – obejmujące materiał z ostatniej lekcji,

 5. niezapowiedziane, dyktanda, z określonych zasad ortograficznych

  1. Wypowiedzi ustne:

 1. odpowiedzi i wypowiedzi na lekcji,

 2. wystąpienia (prezentacje).

  1. Sprawdziany praktyczne.

  2. Projekty grupowe.

  3. Wyniki pracy w grupach.

  4. Samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace, np. modele, albumy, zielniki, prezentacje Power Point, plakaty, itp.

  5. Aktywność poza lekcjami, np. udział w konkursach, zawodach.

  6. Przygotowanie do uczestnictwa w lekcji (posiadanie zeszytu, książki, przyrządów, itp.).

 

 

§ 10

 

Zasady sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów

 1. Sprawdzanie osiągnięć i postępów uczniów cechuje :

 • Obiektywizm

 • Indywidualizacja

 • Konsekwencja

 • Systematyczność

 • Jawność

 1. Każdy dział programowy kończy się pomiarem sumatywnym (test, praca klasowa).

 2. Każda praca klasowa poprzedzona lekcją powtórzeniową.

 3. Omówienie pracy klasowej zawiera podanie kryteriów oceny, np. zasady punktacji.

 4. Uczeń może mieć w tygodniu nie więcej niż 2 sprawdziany i nie więcej niż jeden dziennie.

 5. Kartkówka z 3 ostatnich lekcji może odbyć się bez zapowiedzi.

 6. Kartkówka nie może trwać dłużej niż 20 min.

 7. Prace klasowe zapowiedziane są co najmniej tydzień wcześniej.

 8. Prace pisemne powinny być sprawdzone przez nauczyciela w ciągu 2 tygodni, zrecenzowane według zaplanowanych kryteriów i oddane uczniom do wglądu.

 9. Odpowiedzi ustne:

 • uczeń może być zapytany bez uprzedzenia, z wiadomości i umiejętności wynikających z 2-3 ostatnich lekcji. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na ostatnich 2-3 lekcjach – uczeń nie powinien być pytany, chyba że wyraża na to zgodę,

 • uczeń może być zapytany na lekcjach powtórzeniowych po uprzednim
  ich zapowiedzeniu z większej partii materiału,

 • uczeń sam może zgłosić się do odpowiedzi z materiału i w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 

§ 11

 

Zasady i formy poprawiania ocen

 1. Każdy sprawdzian uczeń musi zaliczyć w terminie uzgodnionym z nauczycielem – niepóźniej jednak niż do dwóch tygodni od daty sprawdzianu lub powrotu do szkoły po czasowej nieobecności. W przypadku ponownej nieobecności ucznia w ustalonym terminie uczeń pisze sprawdzian po powrocie do szkoły. Zaliczenie polega na pisaniu sprawdzianu o tym samym stopniu trudności. W sytuacjach uzasadnionych nauczyciel może zwolnić ucznia z zaliczania zaległego sprawdzianu.

 2. Każda kartkówka i sprawdzian muszą zostać zaliczone w formie ustalonej z nauczycielem. Brak zaliczenia pracy pisemnej nauczyciel oznacza wpisując w rubrykę ocen „nb”. Po upływie dwóch tygodni, od pojawienia się takiego wpisu w dzienniku i/lub powrotu ucznia po dłuższej nieobecności do szkoły, nauczyciel wpisuje w miejsce „nb” ocenę ndst.

 3. Odmowa odpowiedzi ustnej przez ucznia jest równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.

 4. Ucieczka ze sprawdzianu i kartkówki przez ucznia traktowana jest jako odmowa odpowiedzi w formie pisemnej i równoznaczna z wystawieniem mu oceny ndst.

 5. Po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy błędów i poprawy.

 6. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 7. Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału, mogą korzystać z indywidualnych konsultacji w wyznaczonym terminie.

 8. Nauczyciel uczący lub wychowawca organizuje „samopomoc koleżeńską” uczniom mającym kłopoty w nauce.

 9. Nauczyciel określa w Przedmiotowym Systemie Oceniania zasady poprawiania ocen z przedmiotu, którego uczy.

 

§ 12

 

Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów

 

 1. Szkoła prowadzi do każdego oddziału dziennik lekcyjny, arkusz ocen, w którym dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.

 2. Wychowawca i pozostali nauczyciele gromadzą w zeszycie informacje o zachowaniu uczniów.

 3. Dopuszcza się w ocenach cząstkowych stosowanie znaków „+” lub „-” z pominięciem minusa przy ocenie niedostatecznej i plusa przy ocenie celującej.

 4. Przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu :

 • nieobecność- „nb.”

 • nieprzygotowanie- „np.”

 • ucieczka- „uc.”

 • niećwiczący- „nc.”

 1. Oprócz znaku cyfrowego, umieszczamy w dzienniku informacje dodatkowe, takie jak:

 • zakres materiału,

 • data,

 • forma oceniania.

 1. Oceny dłuższych prac pisemnych, wymagających znajomości większego zakresu wiedzy i umiejętności oraz kartkówki wpisywane są kolorem czerwonym, pozostałe oceny kolorem niebieskim.

 2. W arkuszu ocen wychowawca umieszcza informację dodatkową o naganie dyrektora, promocji z wyróżnieniem.

 3. W świadectwie szkolnym w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się udział ucznia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne.

 

§ 13

 

Informowanie uczniów i rodziców o osiągnięciach

 

 1. Sposoby informowania uczniów i rodziców o osiągnięciach:

 1. uczniowie:

-ustna informacja o umiejętnościach i brakach,

 • pisemna w zeszytach przedmiotowych lub dzienniczkach,

 • recenzje prac pisemnych,

 • prezentacja osiągnięć – wystawki, gazetki itp.

 1. rodzice:

 • ustna informacja o umiejętnościach i brakach,

 • kontakty indywidualne w zależności od potrzeb,

 • spotkania wywiadówkowe.

 

§ 14

 

Zasady zwalniania ucznia z zajęć

 

 1. Na podstawie opinii lekarskiej uczeń może być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń lub z zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć komputerowych. Zwolniony z zajęć uczeń pozostaje na lekcji pod opieką nauczyciela.

 

 1. Zwolnienia ucznia z ćwiczeń wydanych na okres do miesiąca dokonuje nauczyciel wychowania fizycznego.

 

 1. Przy zwolnieniach ucznia z zajęć wychowania fizycznego przekraczających miesiąc, dyrektor szkoły zwalnia ucznia z ćwiczeń lub zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.

 

 1. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej oraz na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zwalania do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem z nauki drugiego języka nowożytnego. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się„ zwolniony” albo „ zwolniona”.

 

 

§ 15

 

Klasyfikowanie

 

 1. W ciągu roku szkolnego przeprowadza się klasyfikowanie uczniów w dwóch terminach:

 1. śródroczne – za I semestr nauki w ostatnim tygodniu przed zakończeniem semestru,

 2. roczne – w ostatnim tygodniu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.

 

 1. W klasach I-III przeprowadza się klasyfikowanie śródroczne i końcowe. Polega ono na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym semestrze lub roku szkolnym i ustaleniu oceny klasyfikacyjnej, opisowej oraz oceny opisowej z zachowania . Na ocenę klasyfikacyjną, opisową składają się następujące elementy :

 1. umiejętność mówienia, słuchania i czytania :

 • ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu,

 • swobodne wypowiedzi,

 • opowiadania,

 • recytacje,

 • ćwiczenia w czytaniu,

 • ze zrozumieniem,

 • bez przygotowania,

 1. umiejętność pisania :

 • przepisywanie,

 • pisanie z pamięci,

 • pisanie ze słuchu,

 • twórcze teksty,

 • ćwiczenia gramatyczne,

 • poprawność graficzna pisma,

 1. umiejętność liczenia :

 • technika rachunkowa,

 • dodawanie i odejmowanie,

 • mnożenie i dzielenie,

 • kolejność wykonywania działań,

 • rozwiązywanie zadań,

 • proste zadania,

 • łatwe zadania złożone,

 • wiadomości praktyczne,

 • figury geometryczne,

 1. umiejętności społeczno-przyrodnicze :

 • wiadomości o otaczającym świecie,

 • obserwacje i doświadczenia,

 1. umiejętności artystyczno – techniczne :

 • działalność plastyczne,

 • działalność techniczne,

 • śpiew,

 • ruch z muzyką (gra na instrumentach),

 1. umiejętności fizyczno-ruchowe :

 • ćwiczenia gimnastyczne,

 • gry i zabawy zespołowe,

 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dbałość o zdrowie.

 

 1. Klasyfikowanie śródroczne kl. IV- VI polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w niniejszym regulaminie oraz oceny zachowania.

 2. Klasyfikowanie roczne kl. IV-VI polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, oraz oceny zachowania, według skali określonej w niniejszym regulaminie.

 3. Klasyfikowanie końcowe – są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie wyników olimpiad i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową z zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.

 4. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne wpisuje się w pełnym brzmieniu.

 5. Oceny klasyfikacyjne określają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, ocenę zachowania -wychowawcy poszczególnych klas.

 6. Nauczyciele i wychowawcy przedstawiają oceny na klasyfikacyjnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, która zatwierdza łączne wyniki klasyfikacji uczniów.

 7. Ocena klasyfikacyjna i ocena zachowania wystawiona zgodnie z ustalonym WZO, nie mogą być uchylone lub zmienione decyzją administracyjną.

 8. Oceny cząstkowe, oceny klasyfikacyjne śródroczne i oceny klasyfikacyjne roczne ustala się w stopniach według skali określonej w niniejszym regulaminie.

 9. Oceny śródroczne i roczne winny być wystawione na podstawie ocen bieżących odnotowanych w dzienniku zajęć lekcyjnych. Liczba ocen bieżących w danym semestrze winna być równa co najmniej liczbie godzin danego przedmiotu
  w wymiarze tygodniowym, jednak nie mniejsza niż trzy oceny.

 10. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne nie mogą być ustalone jako średnia arytmetyczna ocen cząstkowych.

 11. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich przedmiotów i zajęć obowiązkowych, z wyjątkiem tych, z których został zwolniony.

 12. O przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych nauczyciele przedmiotu informują ucznia, a za jego pośrednictwem rodziców/opiekunów prawnych w formie pisemnej (propozycja oceny wystawiona w dzienniku ołówkiem) na miesiącprzed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej, natomiast wychowawcy klasy informują rodziców/prawnych opiekunów w formie pisemnej.

 13. Na siedem dni przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia a za jego pośrednictwem rodziców/prawnych opiekunów w formie ustnej o wystawionych dla niego ocenach klasyfikacyjnych.

 14. O przewidywanych ocenach śródrocznych i rocznych z zachowania wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia (a za jego pośrednictwem rodziców/prawnych opiekunów) w formie ustnej na tydzień przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej.

 15. Uczeń lub rodzice/prawny opiekun ma prawo wnieść do dyrektora szkoły podanie o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z każdego przedmiotu w terminie trzech dni od uzyskania informacji o proponowanej ocenie jednak nie później niż dwa dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. Egzamin sprawdzający przeprowadza się zgodnie z procedurami egzaminu poprawkowego, ale w terminie przypadającym przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. Termin egzaminu sprawdzającego wyznacza dyrektor szkoły.

 16. Uczeń lub rodzice/prawny opiekun ma prawo wnieść do dyrektora szkoły podanie o podwyższenie rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania w terminie trzech dni od uzyskania informacji o proponowanej ocenie jednak nie później niż dwa dni przed posiedzeniem rady klasyfikacyjnej. Podanie podlega rozpatrzeniu przez zespół wychowawczy powołany przez dyrektora szkoły w terminie przypadającym przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej, który analizuje dokumentację wychowawcy klasy dotyczącą zachowania ucznia i podejmuję ostateczną decyzję. W skład zespołu wchodzą: dyrektor szkoły, wychowawca klasy, nauczyciel uczący w danej klasie, pedagog szkolny, przedstawiciel samorządu uczniowskiego i przedstawiciel rady rodziców.

 17. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

 18. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona nie zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 19. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralna) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 2. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącej komisji.

 

 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)nie później niż 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń.

 2. W skład komisji wchodzą:

1. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. dyrektor szkoły,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. dyrektor szkoły,

 2. wychowawca klasy, pedagog szkolny,

 3. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 4. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

 5. przedstawiciel Rady Rodziców

 

 1. Nauczyciel może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę

lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności :

1.W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)skład komisji,

b) termin posiedzenia komisji,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę,

2. W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. skład komisji,

 2. termin posiedzenia komisji,

 3. wynik głosowania,

 4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 

 1. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 2. W/w przepisy stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej ( semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym,że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 3. Klasyfikowanie roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania i jest ona opisowa.

 4. O promowaniu do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły podstawowej przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność umysłową w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w postanowieniach IPET.

 

§ 16

 

Egzamin klasyfikacyjny

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń :

 1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,

 2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii zimowych (po ocenianiu śródrocznym) oraz nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 2. Egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych : technika, plastyka, muzyk i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 3. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny poza szkołą, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

 4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

 5. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 6. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami(prawnymi opiekunami).

 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnegolub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą :

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji;

 2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami ( prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni- w charakterze obserwatorów- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. imiona i nazwiska nauczycieli, skład komisji;

 2. termin egzaminu klasyfikacyjnego,

 3. zadania (ćwiczenia ) egzaminacyjne,

 4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 2. Dokumentację przebiegu egzaminów klasyfikacyjnych przechowuje się w kancelarii szkoły w arkuszach ocen przez cały okres edukacji ucznia w szkole. Wyniki egzaminu klasyfikacyjnego odnotowuje się w arkuszu ocen i dzienniku lekcyjnym.
  Od wyniku egzaminu klasyfikacyjnego przysługuje uczniowi odwołanie i zdawanie egzaminu poprawkowego.

 3. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 4. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

 

 

§ 17

 

Egzamin poprawkowy

 

 

 1. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

 2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin

poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych. Za wyjątkowe przypadki uznaje się :

 • problemy zdrowotne,

 • uzasadnioną nieobecność na lekcjach,

 • przeniesienie z innej szkoły(uzupełnia różnice programowe).

 1. przeprowadzenie egzaminu poprawkowego wnioskuje do dyrektora szkoły uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) lub wychowawca klasy.

 2. Egzamin poprawkowy składa się z dwóch części-pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, elementów zajęć komputerowych czy technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.

 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą :

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący komisji,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący,

 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji.

 1. Nauczyciel o którym mowa w punkcie 5b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 2. Nauczyciel egzaminujący przygotowuje zestaw egzaminacyjny, przewidujący wymagania edukacyjne na każdy stopień. Zestaw ten jest dopuszczony do egzaminu przez przewodniczącego komisji.

 3. Uczeń w ciągu jednego dnia może zdawać jeden egzamin poprawkowy.

 4. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wyniki egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace uczniów i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 5. Protokół przechowuje się w kancelarii szkoły w teczce przez cały okres edukacji ucznia w szkole. Wyniki egzaminu poprawkowego odnotowuje się w arkuszu ocen i dzienniku lekcyjnym.

 6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr), z wyjątkiem pkt. 11.

 8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 9. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 2 dniod dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 10. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 

§ 18

 

Promowanie

 1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

 2. Ucznia klas I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie, tylko w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 3. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego.

 4. Uczeń kończy szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego i jeśli ponadto przystąpił do sprawdzianu.

 5. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.

 

§ 19

 

Uchylono.13

 

§ 20

 

Frekwencja

Nauczyciel jest zobowiązany do gromadzenia informacji o uczniu służących ocenianiu i frekwencji w dzienniku szkolnym. Sprawdzenie frekwencji ma na celu stwierdzenie obecności na zajęciach i dokumentowane jest w dzienniku zajęć w następujący sposób:

 • obecność ucznia w szkole oznacza się znakiem „+ ’’

 • nieobecność ucznia oznacza się poziomą kreską„-

 • usprawiedliwienie nieobecności zaznacza się literą „u”

 • spóźnienie w kratce stawiamy znak „s”

 • zwolnienie w kratce wstawiamy znak „z”.

 •  

§ 21

 

Współpraca z rodzicami

 

 1. Zasady współdziałania nauczycieli z uczniami i rodzicami w celu poprawy niezadowalających wyników nauczania:

 • rozmowy z rodzicami w celu skierowania dziecka na badania psychologiczno-pedagogiczne,

 • organizowanie w miarę potrzeb i możliwości zespołów wyrównawczych,

 • spotkania terapeutyczne z pedagogiem, psychologiem, logopedą,

 • organizowanie pomocy koleżeńskiej,

 • pedagogizacja rodziców,

 • indywidualne rozmowy wychowawcy z rodzicami i uczniami.

 

 1. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania informacji.

 

 

§ 22

 

Uwagi końcowe

 

 1. Szkolny system oceniania powinien ulegać ewaluacji w każdym roku szkolnym.

 2. Ze zmianami w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania zapoznawani są uczniowie oraz rodzice (prawni opiekunowie).

 

§ 23

 

Ochrona danych osobowych

 

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej, jako Administrator Danych

przetwarza powierzone dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia

1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).

 1. Administrator Danych zastosował odpowiednie procedury i zabezpieczenia wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100 poz. 1024).

 2. Administrator Danych przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie w celu zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 3. Administrator Danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania wizerunku uczniów i ich opiekunów w celu realizacji działań promocyjnych szkoły poprzez upublicznienie wizerunku w mediach tj. Internet, prasa, telewizja, itp.

 4. Administrator Danych w przypadku powierzenia danych osobowych do przetwarzania w celach innych niż włączenie do zbioru, udostępnia posiadane w zbiorze dane osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.

 

ROZDZIAŁ X

 

 

19.Postanowienia końcowe

 

§ 1

Szkoła używa pieczęci urzędowej.

 

§ 2

Tablice i stemple szkoły zawierają nazwę szkoły i jej adres.

 

§ 3

 

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 4

Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne

przepisy.

§ 5

Zmiany w niniejszym Statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów przy

obecności, conajmniej2/3regulaminowegoskładuRady.Wnioseko dokonanie zmiany

organy szkoły kierują do Rady Pedagogicznej, która po przyjęciu projektu zmiany przekazuje

go do uchwalenia.

 

§ 6

 

Wymienione w Statucie załączniki powinny być opracowane i uchwalone przez uprawnione

do tego organy szkoły.

 

§ 7

 

Sprawy nierozstrzygnięte w Statucie regulują odrębne przepisy.

 

 

Zmiany w Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wólce Tyrzyńskiej zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 10/2016 z dnia 1.09.2016 r.

 

 

 

 

Rada Rodziców: Dyrektor Szkoły:

 

1 Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2016 z dnia 25.01.2016 r.

 

2 Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2016 z dnia 25.01.2016 r.

 

3 Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2016 z dnia 25.01.2016 r.

 

4 Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2016 z dnia 25.01.2016 r.

 

 

5 Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2016 z dnia 25.01.2016 r.

 

6 Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2016 z dnia 25.01.2016 r.

 

7 Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2016 z dnia 25.01.2016 r.

 

8 Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2016 z dnia 25.01.2016 r.

 

 

9 Uchwała Rady Pedagogicznej nr10/2016 z dnia 1.09.2016 r.

 

10 Uchwała Rady Pedagogicznej nr10/2016 z dnia 1.09.2016 r.

 

 

11 Uchwała Rady Pedagogicznej nr10/2016 z dnia 1.09.2016 r.

 

 

12 Uchwała Rady Pedagogicznej nr 2/2016 z dnia 25.01.2016 r.

 

 

13 Uchwała Rady Pedagogicznej nr10/2016 z dnia 1.09.2016 r.