KOŁO MATEMATYCZNE

 

PROGRAM

 

 

KOŁA MATEMATYCZNEGO

 


 

DLA UCZNIÓW KLASY V-EJ

 


ROK 2013/2014

  

Opracowała:

 

 

mgr Monika Kowalska

 Spis treści:


1. Wstęp

2. Cele ogólne programu

3. Cele szczegółowe programu

4. Metody pracy

5. Formy pracy

6. Środki dydaktyczne

7. Osiągnięcia uczniów

8. Tematyka zajęć

9. Ewaluacja programu

10. Bibliografia

 

 


 

1. Wstęp

 


Matematyka to królowa nauk ! Matematyka jest wszędzie, spotykamy ją na każdym kroku w swoim życiu codziennym. W szkole jest to przedmiotem lubianym przez uczniów. W naszej szkole też są uczniowie, którzy chętnie rozwiązują zadania dodatkowe tzw. dla dociekliwych. Ten program powstał z myślą o nich. W zajęciach dodatkowych z matematyki uczestniczą uczniowie z klasy piątej.

Głównym celem zajęć koła matematycznego jest zachęcanie uczniów do rozwijania zainteresowań matematyką, poszerzenia ich wiadomości i umiejętności z tego przedmiotu.

2. Cele ogólne programu

- rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych, - rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów, - nauczenie dobrej organizacji pracy, wyrabianie systematyczności, pracowitości i wytrwałości, - rozwijanie rozszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach, - kształtowanie samodzielnego i twórczego myślenia, - zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania problemów matematycznych., - wyrabianie nawyku sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i poprawiania błędów,

 

3. Cele szczegółowe programu:

- uczenie logicznego myślenia,

- nabywanie wiedzy z różnych źródeł;

 • używanie języka matematycznego; - wyrabianie nawyków sprawdzania otrzymanych odpowiedzi i korygowania błędów,
  - rozwijanie uzdolnień,
  - aktywizowanie ucznia,
  - przygotowanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych,
  - rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych nietypowych rozwiązań,
  - uczenie uważnego analizowania treści zadań. 1.  

  Metody pracy

  -
  podająca: pogadanka, praca z tekstem, pokaz, filmy i animacje z multibooków,
  - problemowa: rozwiązywanie zadań o różnym stopniu trudności,
  - aktywizująca: gry dydaktyczne,
  - programowana: z użyciem edukacyjnych programów multimedialnych,

  - eksponująca: wykonywanie zadań w grupach,

  5. Formy pracy ( zbiorowe, indywidualne)

 

 

 


 

- rozwiązywanie zagadek matematycznych, logicznych oraz krzyżówek,
- sporządzanie pomocy naukowych,

 

 

 

- uaktualnianie tablicy matematycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Środki dydaktyczne

- bryły przestrzenne,

 

- figury płaskie,

- karty pracy,
- komputer,

- rzutnik multimedialny,
- edukacyjne programy komputerowe,
- książki matematyczne, zbiory zadań,
- plansze, tablice

- zegar

- banknoty

- przybory kreślarskie

- inne pomoce.7. Przewidywane osiągnięcia uczniów:


- podstawowa wiedza i umiejętności niezbędne w dalszym kształceniu;

- świadomość konieczności planowania działań;

- stosowanie języka matematycznego; - nawyk systematycznej pracy; - znajomość różnych metod rozwiązywania zadań tekstowych, - pogłębienie swojej wiedzy w zakresie matematyki,

- rozwinie umiejętności samodzielnego uczenia się,

- z chęcią będzie brał udział w konkursach matematycznych.


7.1. Sposoby oceniania osiągnięć:

- pochwały słowne;

- ocena punktowa kart pracy;

- uwzględnienie aktywności i postępów przy ocenie śródrocznej.


8.Tematyka zajęć.


Lp.

Tematyka zajęć.

Liczba godzin

1

Liczby naturalne i ułamki.

Działania na liczbach naturalnych .

Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.

Zadania tekstowe.

6

2

Podzielność liczb naturalnych.

Cechy podzielności liczb.

Zastosowanie cech w zadaniach..

2

3

Liczby w życiu codziennym.

Obliczenia zegarowe.

Odczytywanie informacji z tabel i diagramów.

Skala i plan.

8

4

Liczby całkowite.

Działania na liczbach całkowitych.

2

5

Figury płaskie.

Obliczanie pól powierzchni.

2

6

Figury przestrzenne.

Obliczanie pól powierzchni i objętości brył.

2

7

Równania.

Rozwiązywanie zadań tekstowych.

4

8

Zagadki, rebusy, łamigłówki. Lekcje z wykorzystaniem komputera.

10Razem

36 godzin9. Ewaluacja programu:

- ankieta dla uczniów,
- bieżący monitoring,
- karty pracy dla uczniów,
- obserwacja,
- konkursy.


10. Bibliografia.

a) „Matematyka z wesołym kangurem” Aksjomat Toruń 2005-2012

b) Z. Bobiński, P. Nodzyński, A. Świątek „Matematyka wokół zegara” Aksjomat Toruń 2008